Profil Diri

My photo
Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia
Seorang penjawat awam, telah berumahtangga dan beristeri. Menyukai respons orang ramai terhadap hasil penulisan dan berkongsi ilmu, pengetahuan dan pengalaman. Bercita-cita besar dan mempunyai tujuan hidup yang futuristik. Ingin melihat Malaysia menjadi negara maju sebelum tahun 2020 dan rakyat Malaysia tersohor di persada antarabangsa. Ingin melihat agama Islam dan umat Islam melonjak naik.

Intro

Assalamualaikum dan Salam 1Malaysia,

Manfaatkan Blog ini untuk tujuan pembelajaran dan penambahan ilmu pengetahuan.

KELAB KENEGARAAN MALAYSIA, TITAS DAN HUBUNGAN ETNIK

Tuesday, February 22, 2011

Kekuatan Tamadun Islam dan Asia

Kekuatan Tamadun Islam dan Asia

Date: 04-05-2001 (Utusan Malaysia)
Author: Amini Amir AbdullahBARU-baru ini bertempat di Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, telah
dilangsungkan seminar dua hari mengenai Kecemerlangan Tamadun Islam
dan Tamadun Asia. Seminar itu telah mengundang ramai peserta dari seluruh
negara dan pakar-pakar mengenai pengajian ketamadunan dari institusi-
institusi pengajian tinggi tempatan.

Dalam perbincangannya mengenai Tamadun Melayu, Anwar Zainal Abidin dari
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) telah menganalisis realiti tamadun
Melayu, menghuraikan cabaran kontemporari dan masa depan tamadun itu.
Pembentang ini telah memetik pendapat Ibn Khaldun bahawa pencapaian
tamadun dan peradaban manusia, perubahan dalam cara hidup,
pembangunan dan kemajuan yang tinggi haruslah dimulai dengan suatu
perubahan dengan cara pemecahan pemusatan kuasa dalam sistem politik.

Analisis pembentang mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan
peradaban dan ketamadunan seperti al-Hadarah, al-Umran, al-Madaniyyah
dan al-Thaqafah diberikan rumusan bahawa yang dimaksudkan dengan
tamadun Melayu ialah sebahagian daripada tamadun Islam sebenarnya.

Perubahan sikap dan kuasa politik diperlukan oleh orang Melayu dalam sektor
pembangunan ekonomi. Banyak perkara yang diperlukan untuk
memartabatkan penguasaan dan kepakaran dalam berbagai bidang ilmu,
profesional dan pendidikan. Orang Melayu dari segi sosial budaya dipuji
kerana mengisi ciri-ciri pengisian kebangkitan Islam.

Namun demikian, Anwar mempersoalkan hakikat bahawa apakah perlakuan
zahiriah umat Melayu adalah hasil daripada kesedaran, keyakinan dan
berasaskan ilmu. Begitu juga dengan watak lahiriah, apakah ia seiring dengan
apa yang tersemat di sanubari dan merupakan manifestasi tingkah laku.

Dr. Muhammad Sabri Haron dari UKM juga dengan kertas kerjanya bertajuk
Tamadun Islam _ Perspektif Sejarah, Nilai dan Cabaran Masa Depan
menegaskan bahawa Tamadun Islam adalah tamadun yang berasaskan
manifestasi Islam sebagai addin yang mencakupi kemajuan rohani dan
jasmani. Tamadun Islam mewujudkan keseimbangan dalam hubungan-
hubungan manusia-Allah-alam sekitar.

Beliau menyarankan agar kita belajar dan mengambil pengiktibaran daripada
pemaparan sejarah masyarakat lampau di dalam al-Quran mengenai akibat
dan kesudahan menentang Allah dan para Rasul-Nya. Oleh kerana Islam tidak
memisahkan urusan keduniaan dan urusan keagamaan, maka Islam boleh
menjadi teras kepada sebuah tamadun agung. Akidah tauhid menjadi paksi
kepada segenap aspek berkaitan dengan soal pembangunan ketamadunan.
Menyentuh soal nilai dalam Islam, beliau menyatakan bahawa nilai yang
diiktiraf oleh Islam adalah nilai yang direai oleh Allah s.w.t dan bukan
berdasarkan pertimbangan mutlak manusia.

Beliau menggariskan lima cabaran masa depan tamadun umat Islam iaitu
cabaran menghadapi iblis dan sekutunya, cabaran tentang ilmu, jati diri dan
akidah Islam, kefahaman mengenai hak dan batil dan ancaman globalisasi.

Ustaz Azzam Hamzah dari UiTM pula membentangkan kertas kerjanya
mengenai pengajaran mata pelajaran Tamadun Islam kepada pelajar-pelajar
bukan Islam UiTM. Antara tujuan utama penawaran kursus ini ialah untuk
menghilangkan salah faham, perasaan bimbang dan salah sangka sebagai
persiapan ke arah pembinaan masyarakat majmuk Malaysia yang harmoni.

Persepsi

Kebanyakan pelajar bukan Islam UiTM adalah terdiri daripada pribumi
Semenanjung Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Di antara beberapa
persepsi salah di kalangan pelajar ini ialah bahawa Islam adalah agama orang
MelayuArab, mereka tidak dibenarkan meneliti al-Quran dan kurang bergaul
dengan rakan-rakan Muslim yang lain.

Azzam mengakui bahawa sejak kursus ini diperkenalkan pada tahun 1983, ia
mendatangkan banyak kesan positif walaupun banyak aspek-aspek lain yang
perlu diperbaiki terutamanya dari sudut metodologi pengajaran dan
pendekatan yang bersesuaian.

Azhar Mad Ros dari Universiti Malaya melihat beberapa aspek berkenaan
dengan Tamadun Jepun. Menurut beliau, tamadun Jepun banyak menerima
pengaruh China dan Korea dalam pembinaan tamadunnya. Tamadun Jepun
berasaskan pandangan semesta, falsafah dan kosmologi serta konsep agama
dan ajaran Shinto, Buda dan Konfusius yang memperkuatkan sistem
kepercayaan diri orang Jepun.

Tamadun Jepun yang juga dikenali sebagai Daughter of Chinese Civilization
banyak meminjam daripada budaya China dan diacukan dalam bentuk baru
bersesuaian dengan budaya Jepun itu sendiri, seperti dalam bidang tulisan,
agama Buda, falsafah Konfusius dan lain-lain lagi.

Menyentuh soal asal-usul falsafah dan pandangan semesta tamadun Jepun,
Azhar telah berhujah bahawa ia berasal daripada faktor latar belakang dan
keperibadian orang Jepun sendiri dari kelompok Ainu, persoalan metos dalam
budaya Jepun dan kepercayaan kepada dewa-dewi dan sifat dan sikap orang
Jepun yang teliti dan tekun. Mereka mengadun dan menjepunisasikan semua
pengetahuan dan budaya-budaya asing terutamanya aspek-aspek budaya dan
cara hidup Tang yang berasal dari China.

Di dalam kertas kerjanya yang bertajuk Tamadun Cina: Signifikan di Dalam
Pembentukan Tamadun Dunia, Prof. Madya Obaidellah Mohamad
membincangkan tiga persoalan pokok dalam tamadun Cina yang berkaitan
dengan ilmu tentang manusia, sifat-sifat naluri manusia dan pandangan
tentang nilai dan ilmu. Berdasarkan ajaran-ajaran Konfusius tentang ilmu
manusia, pembentang telah menganalisis beberapa ajaran Konfusius yang
meletakkan manusia itu sebagai titik tolak segala perubahan dan pemupukan
diri manusia menuju kesempurnaan peribadi dan ketinggian nilai kehidupan.

Perubahan-perubahan ini berkait rapat pula dengan ilmu pengetahuan, proses
belajar dan berfikir. Mengenai sifat-sifat semula jadi manusia, Obaidellah
menghuraikan beberapa pemikiran tokoh-tokoh Cina seperti Konfusius, Meng
Zi dan Xun Zi. Pada dasarnya, sifat semula jadi manusia itu boleh dibentukkan
sama ada menjadi baik ataupun jahat.

Beliau berpendapat bahawa pandangan nilai orang Cina banyak dipengaruhi
oleh pemikiran Konfusius, Dao dan Buda yang merangkumi persoalan nilai
etika, nilai moral, tatasusila dan tingkah laku. Dalam tamadun Cina, pandangan
nilai-nilai tertentu sama ada yang berbentuk keagamaan dan tradisi
mempengaruhi perkembangan dan kemajuan tamadun itu sendiri. Antara
pandangan nilai-nilai itu ialah nilai agama, kesedaran, ekonomi, politik,
masyarakat, akhlak dan kejayaan.

Prof. Madya Dr. Zainiy Uthman dari ISTAC telah mengutarakan sebuah kertas
kerja konsepsual mengenai pemupukan tamadun cemerlang. Kertas kerjanya
yang bertajuk Pandangan Alam dan Budaya Cemerlang telah membincangkan
persoalan kualiti, penghuraian asas falsafah pandangan alam Barat dan
pandangan alam Islam. Beliau menyarankan agar pengertian kualiti yang
selama ini dilihat dari sudut atau sifat jasmani turut disertakan bersekali
dengan pemahaman aspek ruhani insan.

Bahkan aspek ruhani insan dalam perbincangan mengenai kualiti atau mutu
harus dibincangkan secara mendalam. Bagi beliau, sesuatu yang baik dan
berkualiti itu harus diberikan kepada mereka yang arif. Maknanya, hanya yang
terbaik dapat melahirkan yang terbaik. Menyentuh soal falsafah pandangan
alam Barat, pembentang telah mengutarakan pandangan-pandangan Aristotle
di dalam bukunya Nicomachean Ethics yang menyentuh soal ilmu, akal dan
intelek, gerak laku manusia, tujuan-tujuan ilmu dan kehidupan serta kebaikan
ruhani dan jasmani.

Pandangan alam orang Barat bertitik tolak daripada fahaman bahawa kaedah-
kaedah saintifiklah merupakan kaedah yang dapat menceritakan kebaikan
alam. Fahaman ini mewarnai pemikiran Barat tentang alam sepanjang
sejarahnya hinggalah pada awal zaman kebangkitan semula Eropah di mana
penemuan-penemuan sains dan teknologi menundukkan kepercayaan-
kepercayaan asasi mengenai pandangan alam Kristian. Implikasinya, alam
ruhani yang batin yang tidak dapat disukat oleh kajian-kajian saintifik dinafikan
hakikat dan kebenarannya. Sebenarnya, pada ketika inilah bermulanya apa
yang dikatakan sebagai era sekularisme.

Kebenaran

Mengenai pandangan alam Islami pula, pembentang berpendapat bahawa
pandangan alam Islami menjurus kepada pemikiran secara akli mengenai
hakikat dan kebenaran benda bernyawa dan tidak bernyawa dan seterusnya
melahirkan ilmu dalam jiwa manusia. Ilmu-ilmu ini ialah ilmu yang merangkumi
pengetahuan tentang alam ruhani dan jasmani yang memanifestasikan amal
dan menuruti perintah Allah dan menjauhi larangannya baik yang
bersangkutan dengan dunia mahupun yang akhirat.

Sebagai rumusan, asas kecemerlangan tamadun secara umumnya bertitik
tolak daripada kepercayaan, agama, nilai, akhlak, moral, etika, tatasusila dan
ilmu pengetahuan. Manusia sebagai pelakon utama dalam pembinaan
tamadun harus menjalin hubungan yang rapat dengan Tuhan dan alam sekitar.

Pandangan alam semesta dan kosmologi turut menggarap perkembangan
ketamadunan yang berkualiti. Nilai-nilai falsafah bagi setiap tamadun ternyata
banyak mencorakkan perjalanan tamadun itu sendiri. Ilmu dan pengetahuan
merupakan teras kepada tamadun dan sentiasa dikaji dan diperkembangkan
untuk memupuk tamadun sejati. Bagi tamadun Islam, addin yang berpaksikan
tauhid menjadi tunjang kekuatan tamadun itu sendiri.

DR. AMINI AMIR ABDULLAH bertugas di Jabatan Pengajian Umum, Fakulti
Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia.

                    (Source : Utusan Malaysia)


No comments:

Nostalgia

Nostalgia
YB Yang Bijak