Profil Diri

My photo
Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia
Seorang penjawat awam, telah berumahtangga dan beristeri. Menyukai respons orang ramai terhadap hasil penulisan dan berkongsi ilmu, pengetahuan dan pengalaman. Bercita-cita besar dan mempunyai tujuan hidup yang futuristik. Ingin melihat Malaysia menjadi negara maju sebelum tahun 2020 dan rakyat Malaysia tersohor di persada antarabangsa. Ingin melihat agama Islam dan umat Islam melonjak naik.

Intro

Assalamualaikum dan Salam 1Malaysia,

Manfaatkan Blog ini untuk tujuan pembelajaran dan penambahan ilmu pengetahuan.

KELAB KENEGARAAN MALAYSIA, TITAS DAN HUBUNGAN ETNIK

Tuesday, July 27, 2010

FORMAT RESEARCH PROPOSAL ATAU CADANGAN PENYELIDIKAN


FORMAT RESEARCH PROPOSAL ATAU CADANGAN PENYELIDIKAN
DR. AMINI AMIR ABDULLAH
TARIKH HANTAR: 5 OGOS 2010

Assalamualaikum Fatin, terima kasih kerana bertanya. Berikut adalah jawapannya.
1. TAJUK PENYELIDIKAN :

2. NAMA
NO.MATRIK :
PROGRAM:

3. PENYELIA :

4. Pengenalan dan Latar Belakang Kajian:

5. Pernyataan Masalah

6. Objektif Kajian :

7.  Kepentingan Kajian

8. Limitasi Kajian

9. Metodologi Kajian: sama ada:

i. kajian kepustakaan
ii. pengambilan foto kawasan kajian
iii. menemubual
iv. menggubal soal selidik
v. mendapatkan data primer dan data sekunder yang merangkumi data kuantitatif dan data kualitatif
vi. mengadakan observasi melalui lawatan.
vii. kajian lapangan.

10. Sumber Data Primer

i.  Kajian Lapangan / Pemerhatian :
ii. Borang Soal Selidik :
iii. Kaedah Temubual :

11. Sumber Data Sekunder

i. Kajian Kepustakaan
ii. Mana-mana dokumen, buku jurnal, majalah ilmiah, akhbar dan seumpamanya.
iii. Elakkan menggunakan buku PMR, SPM atau STPM. Ingat status anda sebagai mahasiswa.

12. Rumusan/Penutup

13. Rujukan

CONTOH CADANGAN PENYELIDIKAN


MASALAH KERJA DAN KEPERLUAN LATIHAN DALAM PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA: SATU KAJIAN MENGENAI KEBERKESANAN FUNGSI DAN MATLAMAT BAHAGIAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA, BADAN PENCEGAH RASUAH MALAYSIA (BPR).

1. Pengenalan  dan Latarbelakang Kajian 

Pembangunan Sumber Manusia merupakan aset terpenting kepada sesuatu organisasi dan negara umumnya dan hangat diperbincangkan di dekad ini. Pelbagai langkah penyelesaian telah di ambil baik untuk jangkamasa pendek mahupun jangka panjang seperti pengambilan tenaga-tenaga buruh asing, peningkatan had kerja lebih masa, libatkan tenaga wanita, pertubuhan universiti-universiti oleh kerajaan dan badan korporat seperti TELEKOM, Tenaga Nasional Berhad, Petronas dan pelbagai langkah lagi. Dasar kerajaan adalah untuk menarik dan mengekalkan anggota yang terbaik dan bermotivasi di dalam perkhidmatan awam. Ini penting kerana perkhidmatan awam berfungsi dalam persekitaran yang dinamik dan mencabar. Cabaran dan perubahan yang memberi implikasi kepada perkhidmatan awam termasuk cabaran globalisasi dan liberalisasi, “convergance” dalam bidang IT, telekomunikasi dan multimedia peralihan kepada “knowledge economy”, tumpuan kepada memperluaskan konsep “governance”, ekspektasi “stakeholder” dan pelanggan yang tinggi dan tekanan berterusan kepada anggota perkhidmatan awam untuk memberi perkhidmatan yang tinggi. Sebagai respon kepada cabaran-cabaran ini, BPR telah mewujudkan Bahagian Pembangunan Sumber Manusia yang berperanan mengurus perkara-perkara berkaitan dengan perkhidmatan sumber manusia terutama keperluan latihan bagi menyokong dan memudahkan pelaksanaan ke arah mencapai visi dan misi BPR secara umumnya. Ini adalah selaras dengan keperluan perkkhidmatan awam yang mengkehendaki anggota yang professional dan kompoten yang berdaya saing, daya tahan dan daya maju, berfikiran strategic dan global serta mampu bertindak dalam apa jua situasi.

Keperluan latihan merupakan satu proses pembelajaran yang disusun untuk merubah sikap, mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran agar prestasi pekerja dapat dipertingkatkan. Pelbagai masalah berlaku dalam BPR berhubung dengan sumber manusia memerlukan penyelesaian di mana fungsi utama latihan adalah untuk cuba mengatasinya. Kebanyakan organisasi merasakan bahawa latihan dapat mengubati segala penyakit dalam organisasi sehingga tidak jelas tentang mengapa sesebuah organisasi melaksanakan sesuatu program latihan dan faedah yang bakal diperolehi dari aktiviti tersebut (Ibrahim Mamat, 1996). Keperluan organisasi terhadap sumber manusia dapat dilihat sebagai untuk mencapai objektif bagi meningkatkan produktiviti, kualiti keuntungan sekaligus kos yang optima. Selain itu, sebagai anjakan paradigma menerusi kepentingan kepada hasil kerja yang berkualiti pekerja, lebih telus dan mampu memanifestasikan misi, objektif dan sasaran oraganisasi.

Signifikan pengurusan sumber manusia kepada organisasi antaranya;

i) Sumber manusia merupakan sumber penting kepada organisasi kerana keupayaan teknologi adalah terhad.

ii) Dapat mengurus dan mengendalikan pekerja dengan lebih berkesan untuk membantu organisasi mencapai kelebihan bersaing.

iii) Memainkan peranan utama mengenalpasti masalah sumber manusia sesebuah firma dan membekalkan penyelesaian kepada firma tersebut.

vi) Mempengaruhi dan meningkatkan komitmen pekerja disamping memotivasikan mereka dan dapat meningkatkan prestasi organisasi melalui peningkatan produktiviti tenaga kerja.

v) Strategi pengurusan sumber manusia menggambarkan strategi organisasi berkenaan pekerja, keuntungan dan keberkesanan secara keseluruhan aktiviti dan juga program pengurusan.

vi) Sumber manusia yang berkesan akan dapat menjamin keberkesanan organisasi dan seterusnya membantu organisasi mencapai kelebihan bersaing.

Sumber manusia perlu diurus dengan baik oleh organisasi bagi membantu organisasi mencapai matlamat/objektif dan misi. Selain untuk menyampaikan dasar pengurusan sumber manusia kepada semua pekerja, pengurusan yang baik akan dapat membantu mengekalkan tanggungjawab sosial dan dasar etika dan sekaligus dapat membekalkan organisasi dengan pekerja yang terlatih dan bermotivasi. Perubahan yang semakin pesat dewasa ini, membuatkan para pengurus lebih menyedari kemestian untuk menghadapi kenyataan bahawa pembangunan yang pesat membawa maksud mereka mesti sentiasa peka terhadap persekitaran di luar organisasi untuk terus wujud. Oleh kerana itu, pengurusan sumber manusia dibuat dengan bertujuan untuk memastikan bahawa manusia yang diambil bekerja oleh sesebuah organisasi digunakan dengan cekap dan berkesan juga berupaya menjadi penyumbang kepada pencapaian matlamat organisasi.

2. Pernyataan Masalah

Dalam memenuhi kewajipan sejagat untuk memastikan pengurusan pencegahan rasuah secara berkekalan, BPR memerlukan kakitangannya yang “flexible” dan “adaptable”, responsive dan proaktif. Dengan peningkatan kes rasuah, kesalahan tatatartib dan salah laku, keperluan lebih ramai pekerja berilmu, iaitu mereka yang mempunyai pelbagai kemahiran (multiskills) dan berketrampilan untuk memahami dan menyelesaikan sesuatu isu amatlah ketara dan signifikan. Mereka perlu berupaya menggunakan daya pemikiran yang lebih berbanding kekuatan fizikal. Justeru semua ini perlu ditangani melalui halacara baru iaiatu menerusi penerapan konsep “reinventing government” dan pelbagai tindakan melalui pembangunan sumber manusia di kalangan semua lapisan kakitangan.

Gilbreths (1868-1924) berpendapat bahawa setiap pekerja, selain menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, juga akan melatih pekerja-pekerja lain supaya pekerja yang dilatih itu akan dapat menggantikan pekerja lama yang mungkin akan berpindah ke tempat lain atau dinaikkan pangkat suatu ketika nanti.

Organisasi berperanan dalam memberikan latihan kepada pekerja untuk memberi peluang kepada para pekerja membangunkan kemahiran bekerja, pengalaman dan pengetahuan yang mereka perlukan untuk melaksanakan kerja atau meningkatkan prestasi kerja mereka. Latihan yang biasanya diperlukan untuk pekerja adalah latihan dalaman untuk menambahkan pengetahuan teroritikal, memberikan pendidikan, kemahiran serta keterampilan yang sesuai dengan apa yang diperlukan oleh organisasi.

Tidak dapat dinafikan, terdapat masalah majikan-majikan yang mengambil dan menamatkan perkhidmatan pekerja-pekerja kerana berpunca dari kurangnya mengambil perhatian pada peringkat pengambilan pekerja-pekerja tersebut. Majikan-majikan lebih cenderung mengambil seseorang pekerja yang menawarkan diri untuk bekerja tanpa memeriksa latar belakang dan tidak mengambil perhatian untuk memastikan pekerja itu berkebolehan melakukan sesuatu tugas atau kerja dan bersesuaian dengan budaya organisasi lebih-lebih lagi ketika masalah kekurangan buruh atau pekerja timbul. Setelah menjadi pekerja dan bekerja dengan tidak memuaskan, majikan akan mula merasa kurang selesa samada untuk menamatkan perkhidmatan mereka atau terus bekerja dengan tidak memenuhi kehendak perhidmatan yang sebenarnya. Antara masalah-masalah yang berlaku ialah apabila;

1. Kakitangan mulai mengalami kemerosotan dalam prestasi kerja, produktiviti dan motivasi.

2. Komunikasi yang kurang berkesan terhadap sesama kakitangan.

3. Perubahan sikap yang ketara seperti kurang berpegang teguh dengan peraturan kerja dan mempunyai persepsi yang kurang membina terhadap organisasi.

Kajian yang dijalankan ini bertujuan untuk mengkaji mengenai keberkesanan dan matlamat Bahagian Pembangunan Sumber Manusia dan diharap akan dapat memberi gambaran dan penjelasan masalah dan keperluan yang diiginkan oleh kakitangan BPR.

1. Apakah sebenarnya yang diperlukan oleh kakitangan dari segi latihan untuk mempertingkatkan prestasi kerja mereka?

2. Sejauh mana presepsi kakitangan terhadap latihan yang telah mereka lalui?

3. Apakah kaedah yang bersesuaian, pratikal dan efisyen yang boleh digunakan untuk meningkatkan prestasi mereka?

4. Apakah keupayaan seseorang pekerja mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran sesuai dengan tugas-tugas jawatannya ?

3. Kepentingan Kajian

Umumnya kajian ini dijalankan adalah untuk melihat keberkesanan fungsi dan matlamat Bahagian Pembangunan Sumber Manusia, BPR selaras dengan kesesuaian teras tugasnya dalam menyediakan latihan dan mengatasi masalah kerja.

Hasil kajian yang akan dijalankan ini diharapkan dapat memberi kesedaran dan idea baru tentang penubuhan pembangunan sumber manusia dalam sesebuah organisasi ke arah memberikan peningkatan kemahiran (enhancement of skill) dan menjuruskan skop kepakaran sebagai pekerja yang berpengetahuan (knowledged wokers) dan berprestasi tinggi bagi mencapai visi dan misi jabatan.

4. Objektif Kajian

Objektif Am

Kajian yang dijalankan ini bertujuan untuk mengkaji keberkesanan pelaksanaan fungsi dan matlamat Bahagian Pembangunan Sumber Manusia, BPR mengenai masalah kerja dan keperluan latihan.

Objektif Khusus

1. Mengenalpasti latar belakang program latihan dan pembangunan kakitangan di BPR.

2. Mengenalpasti masalah-masalah kerja di kalangan kakitangan BPR.

3. Mengenalpasti persepsi kakitangan BPR terhadap program latihan yang disediakan oleh Bahagian Pembangunan Sumber Manusia.

4. Mengenalpasti keperluan latihan dan kursus yang diperlukan oleh pekerja selaras dengan matlamat melahirkan pekerja berpengetahuan (k-wokers).

5. Mencadangkan kaedah latihan yang sesuai digunakan untuk meningkatkan lagi prestasi, motivasi dan komunikasi kakitangan BPR.

Definisi Istilah

Masalah Kerja

Konsepsual : Perkara-perkara yang timbul menggugat prestasi berkaitan tugasan semasa melaksanakan tanggungjawab sebagai pekerja.

Operasional: Masalah-masalah kerja yang berlaku seperti produktiviti yang rendah, motivasi rendah, komunikasi yang kurang berkesan sesama kakitangan dan pegawai atasan.

Keperluan Latihan

Konsepsual: Menentukan kehendak kakitangan BPR dalam latihan atau kursus yang ingin diikuti.

Operasional: Keperluan dalam kajian ini akan ditentukan dengan menggunakan soal selidik yang direka sendiri berdasarkan soalan-soalan yang berkaitan dengan bentuk latihan yang dikehendaki.

5. Limitasi Kajian

Kajian ini hanya terhad kepada kakitangan BPR sahaja. Responden adalah terdiri daripada pegawai kumpulan A, B, C dan D. Hanya pegawai yang bertugas di Ibu Pejabat BPR sahaja yang dipilih sebagai responden untuk mendapatkan maklumat dan tidak melibatkan pegawai di daerah lain.

Dapatan kajian bergantung kepada keupayaan responden menggunakan persepsi, pemahaman dan pengetahuan mereka tentang perkara yang dikaji dan ketepatan hasil kajian juga bergantung kepada kejujuran responden dalam menjawab soalan-soalan yang dikemukakan semasa pentadbiran borang soal selidik.

Kajian juga tidak boleh dilakukan secara menyeluruh disebabkan tempoh masa yang terhad. Tambahan pula, pengkaji perlu menggunakan sumber kewangan sendiri dalam menjalankan kajian ini. Sehubungan dengan itu, kajian hanya dapat dibuat untuk bilangan sampel yang kecil sahaja.

7. Metodologi Kajian: sama ada:

i. kajian kepustakaan
ii. pengambilan foto kawasan kajian
iii. menemubual
iv. menggubal soal selidik
v. mendapatkan data primer dan data sekunder yang merangkumi data kuantitatif dan data kualitatif
vi. mengadakan observasi melalui lawatan.
vii. kajian lapangan.

8. Sumber Data Primer
8.1. Kajian Lapangan / Pemerhatian :
8.2. Borang Soal Selidik :
8.3. Kaedah Temubual :

9. Sumber Data Sekunder
9.1. Kajian Kepustakaan
9.2. Mana-mana dokumen, buku jurnal, majalah ilmiah, akhbar dan seumpamanya.
9.3 Elakkan menggunakan buku PMR, SPM atau STPM. Ingat status anda sebagai mahasiswa.

10. Penutup

11. Rujukan

Friday, July 23, 2010

Dakwah secara hikmah tangani ‘mat rempit.
DR. AMINI AMIR ABDULAH.


Islam adalah agama sejahtera yang sentiasa menyuruh umatnya berbuat

kebaikan dan menghindari kejahatan termasuk segala aktiviti yang

boleh mendatangkan mudarat kepada diri seperti terlibat dalam

kegiatan ‘mat rempit?Ini bertepatan dengan firman Allah: Janganlah kamu sengaja

mencampakkan diri kamu dalam bahaya kebinasaan. (al-Baqarah: 195)Wartawan MOHD. RADZI MOHD. ZIN dan jurufoto, MOHD. NOOR AMIN menemu

bual Pengarah Pusat Islam UniversitiPutra Malaysia, Dr. Amini Amir Abdullah bagi mengupas persoalan

mengenai cara-cara menangani masalah yang semakin meruncing ini.UTUSAN MALAYSIA: Bagaimanakah cara untuk menangani isu ‘mat

rempit?ini menurut pandangan Islam?DR. AMINI AMIR: Isu ini perlu ditangani secara bijaksana kerana

golongan yang terlibat kebanyakannya adalah remaja yang emosinya

agak agresif dan sukakan keseronokan. Apabila tindakan yang

dikenakan mengandungi unsur-unsur kekerasan, ia akan mengundang

tindakbalas oleh mereka.Inilah yang berlaku apabila ada golongan terbabit yang menyerang

balai polis dan membaling batu ke arah polis yang menguatkuasakan

undang-undang lalu lintas.Namun demikian, usaha mengekang kegiatan ‘mat rempit?perlu digiatkan

kerana dilaporkan kerajaan ‘kehilangan?kira-kira RM1.2 juta bagi

setiap kematian remaja.Satu lagi golongan yang boleh membantu selain penguatkuasaan ialah

ibu bapa yang mengawal tindak-tanduk anak-anak. Ini bukan sahaja

untuk anak-anak yang merantau di ibu kota tetapi juga yang tinggal

di kampung.Malangnya, `mat rempit?ini majoritinya melibatkan remaja Melayu.

Sebab itu, peranan ibu bapa penting. Mereka perlu melarang anak-anak

jika dilihat suka mengubah suai motosikal yang mempunyai ciri-ciri

untuk berlumba dan sebagainya.Aktiviti ini mungkin berkembang kerana beberapa sebab, antaranya

hobi berlumba atau menunggang motosikal secara berbahaya dan juga

melibatkan unsur pertaruhan termasuk wang dan wanita.Isu ini nampaknya kini semakin serius sehingga menjadi isu nasional.

Jadi apakah peranan pendakwah Islam dalam hal ini?Pendakwah perlu turun padang mendekati golongan ini. Hal ini penting

kerana remaja terlibat dilaporkan bukan sahaja menunggang motosikal

secara berbahaya tetapi turut melibatkan penggunaan dadah termasuk

dadah sintetik serta minum arak.Dadah sintetik ini memberi kesan negatif dalam jangka panjang,

begitu juga dengan penggunaan syabu yang dikatakan dapat

menghilangkan rasa takut sebelum berlumba.Arak pula adalah ibu segala kejahatan di mana seseorang yang memilih

arak itu boleh melibatkan dirinya dalam pelbagai maksiat yang lain.

Ini berlaku dalam zaman para wali di mana seorang lelaki diberi

pilihan antara berzina atau minum arak. Dia memilih minum arak

tetapi akibat mabuk dia turut berzina. Malah untuk menutup malu,

anak yang dilahirkan serta wanita berkenaan juga turut dibunuhnya.Maknanya, akhlak seorang Muslim yang mampu membezakan perkara yang

baik dan buruk itu tidak ada pada mereka.Kita lihat golongan yang terlibat dalam kes khalwat misalnya

diberikan kaunseling. Mungkin golongan ‘mat rempit?ini juga perlu

diberikan kaunseling untuk menyedarkan mereka supaya tidak terlibat

dalam kegiatan negatif itu.Pendakwah Muslim perlu bersama-sama dengan kumpulan ini dan

perlahan-lahan menggunakan ‘jarum suntikan?secara halus untuk menarik

mereka kembali ke pangkal jalan. Ini dijelaskan oleh Allah menerusi

firman-Nya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.

(An-Nahl: 125)Jika mereka tidak makan nasihat, barulah tindakan mengenakan hukuman

yang lebih berat mengikut undang-undang dikenakan. Ini supaya

mendidik mereka serta menjadi faktor penggerun (deterrent) yang

berkesan seperti kompaun dan juga operasi yang berterusan terutama

pada hujung minggu.Apabila remaja Melayu terlibat maka ia tidak boleh lari daripada

menjejaskan imej Islam. Barangkali hal ini tidak disedari oleh

kumpulan ‘mat rempit?ini?Memang benar. Apabila majoriti yang terlibat adalah remaja Melayu

maka imej umat Islam turut terjejas. Ini menyukarkan usaha

memulihkan imej Islam yang sering digambarkan oleh propaganda Barat

sebagai pengganas.Kumpulan `mat rempit?ini harus disedarkan yang perbuatan mereka itu

bukan sahaja salah dari segi undang-undang tetapi juga agama. Segala

aktiviti mereka itu mempunyai konotasi negatif seperti membuang

masa, meninggalkan solat, menggalakkan pergaulan bebas lelaki dan

perempuan yang bukan mahram, terdedah kepada kecelakaan, mengancam

nyawa orang lain dan juga mengganggu ketenteraman awam.Aspek itu semua perlu dielakkan untuk menjadi Muslim yang berjaya

sebagaimana ditegaskan oleh Allah: Sesungguhnya berjayalah

orang-orang yang beriman (iaitu) orang yang khusyuk dalam solatnya

dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan)

yang tidak berguna. (al-Mukminun: 1-3)

Dalam sepotong hadis, Rasulullah ada menyatakan kalau hendak melihat

pemimpin masa depan maka lihatlah remaja masa ini. Apakah kaitan

hadis ini dengan kumpulan ‘mat rempit?Memang benar terdapat hadis yang sedemikian. Remaja hari ini adalah

pemimpin masa depan. Oleh itu, jika mereka tidak mempunyai kualiti

kepimpinan negara akan berhadapan dengan masalah. Lebih-lebih lagi,

ke arah negara mencapai status negara maju menjelang tahun 2020.Kita mahu melihat remaja Islam yang berkualiti yang sentiasa

mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.Sebaliknya, kalau kita lihat kumpulan ‘mat rempit?ini keluar

menjalankan kegiatan mereka pada waktu senja. Ini menimbulkan

persoalan adakah mereka solat Maghrib dan Isyak. Atau mungkin

semuanya hanyut termasuk Subuh.Apabila solat dipermudahkan dan ditinggalkan maka benteng kepada

perkara kejahatan itu tidak ada dalam diri individu Muslim. Ini

ditegaskan menerusi firman Allah: Dan dirikanlah solat, sesungguhnya

solat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. (al-Ankabut:

45)Mungkinkah wujud faktor luaran atau dakyah Barat di sebalik kegiatan

‘mat rempit?ini?Kemungkinan wujudnya dakyah ini tidak boleh ditolak begitu sahaja.

Barangkali ini adalah sebahagian usaha musuh Islam untuk melalaikan

umat Islam terutamanya golongan remaja agar mereka dipisahkan dengan

al-Quran dan menerima peringatan Allah. Hal ini sebagaimana

ditegaskan dalam firman Allah: Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan

senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka.

(Al-Baqarah: 120)Mungkin ada gerakan secara terancang yang secara halus memesongkan

pemikiran umat Islam. Kita tidak boleh menolak penglibatan agensi

perisikan Amerika Syarikat iaitu CIA misalnya dalam politik di

Nicaragua, Venezuela dan beberapa negara Amerika Latin.Adakah usaha pihak tertentu untuk mendaftar dan mengumpulkan ‘mat-mat

rempit?ini bagi mengadakan aktiviti berfaedah wajar disokong?Saya setuju dengan beberapa cadangan oleh pihak tertentu seperti

Datuk Dr. Zambry Abdul Kadir yang mencadangkan mat rempit ini

didaftar agar mudah dijejaki dan mengadakan aktiviti sihat.Demikian juga dengan usaha Putera UMNO yang mahu mengumpulkan

kumpulan ini dan membawa mereka menyertai program bermanfaat

termasuklah di masjid. Cuma yang perlu diberi perhatian ialah

tentang menjaga adab-adab di rumah Allah dan juga batas pergaulan

lelaki dan perempuan.Dalam masa yang sama, masyarakat umum harus sedar yang fenomena

sosial ini sedang cuba ditangani oleh kerajaan dan juga beberapa

pertubuhan bukan kerajaan.Ada yang mengatakan ‘mat-mat rempit?ini hanya melibatkan golongan

rata-rata berpendidikan menengah. Betulkah dakwaan ini?Kita tidak boleh membuat dakwaan sedemikian sebelum kajian

mengenainya dibuat. Ini perlu untuk mengenalpasti golongan mana yang

sebenarnya terlibat. Adakah golongan pelajar menengah, golongan

pekerja kilang, penganggur ataupun penuntut Institusi Pengajian

Tinggi (IPT) sebagaimana dakwaan beberapa pihak.Semua ini penting bukan sahaja untuk melihat kumpulan sasar tetapi

juga merangka jalan penyelesaian kepada isu ini. Antaranya

barangkali menyediakan litar untuk perlumbaan motor cross atau

menggalakkan mereka menyertai Cub Prix.Apa yang penting remaja kita jangan terpengaruh dengan sekularisme

sehingga melupakan tujuan kita dihantar ke muka bumi ini. Firman

Allah, Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka

untuk beribadat kepada-Ku. (Adz-Zariyat: 56)Favor Share

002 - PeLePaK TeGaR

Berkongsi resipi anda di "CARI RECIPE" untuk mendapatkan wang.Syd Send PM

Add Friend

Syd

UID1026025 Posts64159 Digest327 Credits114669 Credits114669 Cornflake

Reg. Time11-10-2004

ModeratorPosts64159 Credits114669 2# Posted at 31-10-2006 13:31
View this

author's posts

Tangani masalah mat rempit dari kaca mata mat motorSAYA merupakan ‘mat motor?dan pernah terlibat dengan aktiviti ekstrem

sehingga dikenakan tindakan Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987

Seksyen 49(1) pada 1990-an.Jika apa yang saya lakukan seperti berlumba, melakukan aksi bahaya

dan pelbagai gelagat di luar norma penunggang motosikal yang normal

itu dikatakan lagak ‘mat rempit? maka wajar saya digelar ‘mat rempit?

Dan saya tidak bangga pun akan gelaran tersebut.Pengalaman lampau membuatkan saya lebih kenal dunia ‘mat rempit?yang

heboh diperkatakan sekarang. Jika dibaca, dilihat dan didengar, ‘mat

rempit?adalah remaja yang jahat, memberontak, seks bebas,

mempertaruhkan perempuan sebagai hadiah perlumbaan haram, curi

motor, bergaduh, peminum arak, salah guna dadah dan pelbagai lagi

perangai liar.Simptom mat rempit sebenarnya telah wujud sejak tahun 1970-an hingga

sekarang. Perbezaannya adalah cara merempit mengikut perkembangan

zaman. Malah kepesatan ekonomi dan pemodenan juga menyumbang kepada

perubahan gejala rempit.Dengan sebuah motosikal boleh dibeli dengan membayar deposit semurah

RM200 dan penurunan taraf penggunaan motosikal sebagai alat

pengangkutan pilihan kedua kerana lambakan kereta yang murah di

pasaran juga menjadi faktor penyumbang.Jika dulu anak-anak muda bergerak dengan berjalan kaki dan menaiki

bas, sekarang mereka bebas ke mana-mana sama ada menunggang

motosikal sendiri atau motosikal kepunyaan ayah dan abang.Jika dahulu aktiviti mereka hanya dalam lingkungan satu kilometer

dari rumah, kini mereka boleh bergerak melebihi 20 kilometer.Atas pelbagai alasan termasuk kebosanan dan pengaruh rakan sebaya,

pada malam minggu sahaja dianggarkan lebih 500 hingga 1,000 mat

rempit berkeliaran di sekitar Kuala Lumpur. Ternyata gejala rempit

sekarang menjadi cara hidup remaja masa kini.Lihat sahaja laman web Myspace. Rata-rata remaja bersekolah atau pun

berusia awal 20-an menjadikan rempit sebagai cara hidup dan ikutan

untuk menjadi lebih cool tanpa mengetahui implikasi buruk di

sebaliknya.Kumpulan-kumpulan mat rempit baru tumbuh bagaikan cendawan. Majoriti

berumur 13 tahun hingga hujung 20-an.Jika semuanya ditangkap, disabitkan kesalahan dan dihukum, mereka

bakal menjadi banduan. Adakah kita mahu bekas-bekas banduan

menggantikan tempat kita?Dalam kita sibuk menuding jari dan menuntut hukuman yang lebih

tegas, fikirkanlah adakah pernah kita mendidik anak-anak kita

tentang gejala buruk rempit ini?Di sekolah ada kempen keselamatan jalan raya, tapi berapa ramaikah

pelajar yang benar-benar dilibatkan di seluruh negara?Saya sebagai Presiden Kelab Motosikal RD CLUB, telah 10 tahun

berkempen membanteras lumba haram dan kegiatan rempit, namun tidak

terdapat satu pun risalah Majlis Keselamatan Jalan Raya mengenai

gejala tersebut.Saya terpaksa menggunakan risalah Agensi Dadah Kebangsaan bagi

menasihatkan mat rempit supaya jangan menggunakan dadah berbahaya

ketika menunggang.Walau pun RD CLUB tidak mendapat bantuan daripada kerajaan, kami

tetap bergerak walau dengan dana kewangan yang amat terhad.Sesekali apabila melihat mat rempit mengangkat tayar hadapan atau

berdiri di atas motosikal ketika motosikal sedang bergerak di jalan

awam, pasti gelagat mereka dipandang dengan penuh rasa benci.Tetapi tahukah kita bahawa di luar negara, aksi yang memerlukan skil

yang tinggi itu juga menjadi kegilaan ‘mat motor?di sana.Namun aksi tersebut yang dipanggil stunt dialihkan dari jalan awam

ke lokasi khas sama ada kawasan parkir atau kawasan lapang jauh dari

jalan awam untuk dijadikan tontonan penonton.Aktiviti tersebut yang dipantau dan dikawal dapat dikomersialkan

sebagai pertunjukan motosikal sama ada bertaraf tempatan mahupun

dunia.Kenapa kita di Malaysia tidak boleh menyediakan lokasi dan kemudahan

lain bagi aktiviti seumpama itu. Mat rempit suka aksi mereka

ditonton orang lain, maka jalan raya awam menjadi tumpuan mereka

kerana terdapat penonton.Wajar kita menyediakan prasarana khas untuk mereka beraksi tanpa

gangguan pihak berkuasa dan tanpa mengganggu orang lain.Tentulah tidak semua mat rempit akan menggunakan prasarana khas yang

disediakan untuk mereka, tapi majoriti akan ke sana.Hanya ‘mat rempit tegar?sahaja akan terus beraksi di jalan raya awam.Disebabkan bilangan mereka tidak ramai, pasti lebih mudah bagi pihak

berkuasa untuk membanteras mat rempit tegar ini.Secara tidak langsung, prasarana yang disediakan dapat mengasingkan

‘mat rempit tegar?dan ‘mat rempit tidak tegar?Saya amat bersetuju jika ‘mat rempit tegar?itu digelar ‘mat

bodoh?kerana setelah diberi pendidikan dan peluang untuk beraksi

secara sihat dan selamat, mereka masih tidak menggunakan akal untuk

berubah.Apa pun, mereka hanyalah sekadar anak-anak muda yang melakukan

kesalahan trafik. Jika disabitkan kesalahan dan selesai menjalani

hukuman, mereka mestilah diberikan bimbingan melalui motivasi dan

kaunseling.Jika tidak, mereka akan terus terawang-awang dalam mencari hala tuju

dan akhirnya kembali ke kegiatan lama.Malah dikhuatiri mereka yang telah menjalani hukuman tapi tidak

berubah, akhirnya akan menjadi lebih ekstrem dan ganas.Kesimpulannya, kita tidak boleh hanya menghukum, tapi mestilah

mendidik di sekolah dan melalui kempen serta ceramah.Kita mestilah menyediakan prasarana dan mengatur program untuk

mereka. Kita juga hendaklah menyediakan program pemulihan selepas

hukuman dalam bentuk motivasi dan kaunseling.Saya telah menyaksikan aplikasi rangkuman beberapa aspek tersebut

berjaya membentuk seorang mat rempit yang telah menjalani hukuman

penjara untuk menjadi seorang guru sekolah yang amat berdedikasi.


Monday, July 19, 2010

ARAHAN TUGASAN SKP2204 Hubungan Etnik

Semester Pertama 2010/2011

Dr. Amini Amir Bin Abdullah

ARAHAN TUGASAN KURSUS1.    Tugasan terbahagi kepada 3:

i. Tugasan ulasan artikel dalam jurnal. (10 markah)

ii. Tugasan penulisan esei berkaitan isu semasa dalam hubungan etnik. (20 markah)

Iii. Tugasan pembentangan dalam bentuk powerpoint salah satu daripada tugasan di atas. (10 markah) Markah berdasarkan pembentangan individu.

2. Tugasan adalah secara berkumpulan berbilang kaum (ke arah integrasi nasional). Ahli kumpulan mestilah tidak melebihi 5 orang.

Arahan Khusus Tugasan Penulisan Esei (Tugasan 1)

1. Pilih apa-apa tajuk berkaitan dengan isu semasa mencakupi aspek hubungan etnik.

2. Dapatkan pengesahan pensyarah terlebih dahulu.

3. Dapatkan 5 rujukan utama untuk tujuan penulisan.

4. Tugasan mestilah ditulis dalam bahasa Melayu; dengan tidak melebihi 15 halaman dan tidak kurang daripada 10 halaman.

TAJUK TUGASAN ESEI HUBUNGAN ETNIK

Polarisasi Kaum di Malaysia? Bagaimana Menyelesaikannya?

Malaysia Sebagai Negara Sukan: Ke arah Integrasi Nasional?

Sejauhmanakah Modul Hubungan Etnik Mewujudkan Keharmonian Masyarakat Berbilang Kaum di Malaysia?

Keunikan Masyarakat Berbilang Kaum Di Malaysia Dan Perbandingan Dengan Salah Sebuah Negara Barat.

TAJUK TUGASAN ESEI HUBUNGAN ETNIK

5. Peranan Parti Politik Dalam Merealisasikan Keharmonian Hubungan Kaum di Malaysia.

6. Objektif dan Peranan Jabatan Latihan Khidmat Negara (JLKN) Dalam Memupuk Hubungan Kaum. Huraikan dengan terperinci.

7. Dasar Berkaitan Hubungan Etnik Di Malaysia Perlu Dinilai Semula. Bincangkan!

8. Matlamat dan Peranan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN) dalam Memperkasa Hubungan Etnik dan Integrasi Nasional. Bincangkan!

Sambungan

9. Hubungan Etnik Dari Perspektif Tamadun Cina dan India.

10. Rusuhan Kaum Boleh Meruntuhkan Sesebuah Negara. Analisakan!

11. Strategi Memperkukuh Hubungan Kaum Di Malaysia: Cadangan dan Pelaksanaan.

12. Malaysia Memerlukan Dasar Keharmonian Kaum Untuk Mencapai Integrasi Nasional. Bincangkan!

13. Islam dan Hubungan Etnik.

14. Misi Nasional dan Pemerkasaan Hubungan Etnik. Bincangkan!

Tajuk Tugasan

15. Wawasan 2020 Dan Elemen Hubungan Etnik. Bincangkan.

16. Program Transformasi Negara (PTN) Dan Pengukuhan Hubungan Etnik. Bincangkan.

17. Pendekatan Islam Hadhari Memperelokkan Hubungan Etnik. Bincangkan.

18. Model Ekonomi Baru (MEB) Mampu Memperkukuhkan Hubungan Etnik Di Malaysia. Bincangkan.

Tajuk Tugasan

19. Gagasan “1Malaysia, Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan” Boleh Menjadi Pemangkin Kepada Hubungan Antara Kaum. Bincangkan.

20. Isu-isu Sensitif Mampu Menggugat Hubungan Antara Kaum. Bincangkan!

Tajuk Tugasan

21. Kerajaan pimpinan Perdana Menteri YAB. Dato’ Seri Najib Abdul Razak telah memperkenalkan enam bidang keberhasilan utama atau NKRA mencakupi pengurangan kadar jenayah, memerangi rasuah, meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan, meningkatkan taraf hidup rakyat yang berpendapatan rendah, memperkasa prasarana luar bandar dan pendalaman serta menambahbaik pengangkutan awam dalam jangka masa sederhana. Bagaimanakah NKRA dapat menyumbang kepada hubungan etnik dan keharmonian kaum yang lebih baik?

Arahan Khusus Penulisan Ulasan Artikel Berbahasa Inggeris(Tugasan 2)

1. Pilih mana-mana artikel dalam buku berbahasa Inggeris yang berkaitan hubungan etnik.

2. Artikel dalam buku mestilah berbahasa Inggeris; akan tetapi diulas ke dalam bahasa Malaysia dengan tidak kurang daripada 5 halaman.

3. Terjemahkan dahulu artikel tersebut sebelum diulas.

4. Sebelum diulas, setiap artikel dalam buku mestilah mendapat kelulusan saya terlebih dahulu.Rangka kandungan ringkas (content outline) (Tugasan 1 sahaja) seperti berikut:

Prakata

Penghargaan

Kandungan dan halaman

1. Pendahuluan

2. Definisi

3. Permasalahan dan Persoalan Kajian

Sambungan

3a. Sorotan Literatur dan kajian terdahulu    

4. Kaedah Penyelidikan

5. Cadangan/Saranan

6. Kesimpulan

7. Bibliografi

* Mesti disertakan footnote bagi setiap petikan, fakta atau maklumat.FORMAT KEDUA-DUA TUGASAN

FONT 11, TAHOMA, ARIAL ATAUPUN TIMES ROMAN,1 1/2 SPACING, ONE-SIDED SAHAJA BUKANNYA DOUBLE SIDED...

BAHAGIAN PERMULAAN MESTI MEMPUNYAI PRAKATA: SETIAP PENULIS MESTI SUMBANG SATU PRAKATA SEKURANG-KURANGNYA 500 PERKATAAN. PRAKATA INI MENCERITAKAN PENGALAMAN MELAKUKAN ASSIGNMENT, FAEDAH DAN ILMU YANG DIPEROLEHI, KERJASAMA BERKUMPULAN, KESUKARAN DAN KEPAYAHAN, CABARAN DAN RINTANGAN, BIDANG TUGAS SETIAP AHLI KUMPULAN, RESPONS KELUARGA DAN RAKAN.

Tarikh Akhir Penghantaran Tugasan

Tarikh akhir penghantaran tugasan ialah pada minggu ke sembilan iaitu pada 10 Mac 2010. Kedua tugasan mestilah dihantar serentak.Persembahan dalam perisian Powerpoint dan Tarikh Pembentangan

Pilih sama ada tugasan 1 ataupun tugasan 2 untuk tujuan pembentangan.

Sediakan slide yang mengandungi tidak kurang daripada 10 slide untuk dibentangkan.

Masa bagi pembentangan ialah 15 minit sahaja.

Markah terbaik akan diberikan kepada pembentangan terbaik.

Pembentangan akan bermula pada 20 September 2010.PEMBAHAGIAN MARKAH

Kerja Kursus mencakupi 40% daripada keseluruhan markah penilaian kursus. Setiap tugasan dan pembentangan akan dinilai berdasarkan item dan pecahan peratusan berikut:

       Isi                               60%        Gaya & Bahasa         30%        Rujukan                     10%              

Bonus 10% diberikan untuk maklumat/laporan lawatan institusi, industri, wawancara dan soal selidik.LEWAT!!!Penghantaran lewat: Markah akan ditolak pada kadar 2 markah sehari kelewatan.

Blogger Buzz: Blogger integrates with Amazon Associates

Blogger Buzz: Blogger integrates with Amazon Associates

Wednesday, July 14, 2010

ARAHAN TUGASAN SKP2203 Tamadun Islam dan Tamadun Asia, Semester 1, 2010/2011, 15 Julai 2011.

SKP2203 TAMADUN ISLAM dan TAMADUN ASIA (TITAS)
Semester Pertama 2010/2011
Dr. Amini Amir Bin Abdullah

 
ARAHAN TUGASAN KURSUS

 
1.    Tugasan terbahagi kepada 3:

 
i. Tugasan ulasan artikel dalam jurnal. (10 markah)

 
ii. Tugasan penulisan esei berkaitan isu semasa dalam tamadun Islam ataupun tamadun Asia. (10 markah)

 
Iii. Tugasan pembentangan dalam bentuk powerpoint salah satu daripada tugasan di atas. (10 markah)

 
2. Tugasan adalah secara berkumpulan berbilang kaum (ke arah integrasi nasional). Ahli kumpulan mestilah tidak melebihi 5 orang. Kecuali markah pembentangan, markah komponen lain berdasarkan kumpulan.

 
Arahan Khusus Tugasan Penulisan Esei (Tugasan 1)

 
1. Pilih apa-apa tajuk berkaitan dengan isu semasa mencakupi aspek ketamadunan Islam atau Asia.

 
2. Dapatkan pengesahan pensyarah terlebih dahulu.

 
3. Dapatkan 5 rujukan utama untuk tujuan penulisan.

 
4. Tugasan mestilah ditulis dalam bahasa Melayu; dengan tidak melebihi 20 halaman dan tidak kurang daripada 15 halaman.

 
Arahan Khusus Penulisan Ulasan Artikel Dalam Jurnal (Tugasan 2)

 
1. Pilih mana-mana artikel dalam jurnal berbahasa Inggeris.

 
2. Artikel dalam jurnal mestilah berbahasa Inggeris; akan tetapi diulas ke dalam bahasa Malaysia dengan tidak kurang daripada 5 halaman.

 
3. Terjemahkan dahulu artikel tersebut sebelum diulas.

 
4. Sebelum diulas, setiap artikel dalam jurnal mestilah mendapat kelulusan saya terlebih dahulu.

 
Rangka kandungan ringkas (contents outline) (Tugasan 1 sahaja) seperti berikut:

 
Prakata

 
Penghargaan

 
Kandungan dan halaman

 
1. Pendahuluan

 
2. Definisi

 
3. Permasalahan dan Persoalan Kajian

 
3a. Sorotan Literatur dan kajian terdahulu    

 
4. Kaedah Penyelidikan

 
5. Penghuraian teori, falsafah dan konsep-konsep penting

 
6. Cadangan/Saranan

 
7. Kesimpulan

 
8. Bibliografi

 
* Mesti disertakan footnote bagi setiap petikan, fakta atau maklumat.

 
Contoh Melakukan Prakata dan Penghargaan

 
Sila layari: www://aminiamir.blogspot.com

 
FORMAT KEDUA-DUA TUGASAN

 
 1. FONT 11, TAHOMA, ARIAL ATAUPUN TIMES ROMAN,
 2. 1 1/2 SPACING, ONE-SIDED SAHAJA BUKANNYA DOUBLE SIDED...
 3. BAHAGIAN PERMULAAN MESTI MEMPUNYAI PRAKATA: SETIAP PENULIS MESTI SUMBANG SATU PRAKATA SEKURANG-KURANGNYA 500 PERKATAAN. PRAKATA INI MENCERITAKAN PENGALAMAN MELAKUKAN ASSIGNMENT, FAEDAH DAN ILMU YANG DIPEROLEHI, KERJASAMA BERKUMPULAN, KESUKARAN DAN KEPAYAHAN, CABARAN DAN RINTANGAN, BIDANG TUGAS SETIAP AHLI KUMPULAN, RESPONS KELUARGA DAN RAKAN.

 Persembahan dalam perisian Powerpoint

 
 1. Pilih sama ada tugasan 1 ataupun tugasan 2 untuk tujuan pembentangan.
 2. Sediakan slide yang mengandungi tidak kurang daripada 10 slide untuk dibentangkan.
 3. Masa bagi pembentangan ialah 15 minit sahaja.
 4. Markah terbaik akan diberikan kepada pembentangan terbaik.
 5. Markah pembentangan berdasarkan individu.
 6. Ketua kumpulan akan mengagihkan pembentangan mengikut individu dalam kumpulannya.
 7. Pembentangan akan bermula pada 15 September 2010.

 Tarikh Akhir Penghantaran Tugasan

 
Tarikh akhir penghantaran tugasan ialah pada minggu kelapan iaitu pada 8 September 2010. Kedua tugasan mestilah dihantar serentak.

 

  
PEMBAHAGIAN MARKAH

 
Tugasan esei dan tugasan ulasan jurnal akan dinilai berdasarkan peratusan berikut:

 
       Isi      60%        Gaya & Bahasa         30%        Rujukan          10%              

 
Bonus 10% diberikan untuk maklumat/laporan lawatan institusi, industri, wawancara dan soal selidik.

 

 LEWAT!!! 

 
Penghantaran lewat: Markah akan ditolak pada kadar 5% sehari kelewatan.

 

 TAJUK-TAJUK TUGASAN

 
 1. Tamadun Islam di China: Sejarah, Institusi Sosial Serta Sains dan Teknologi
 2. Impak Negatif dan Positif Pengaruh Tamadun Barat Terhadap Tamadun Islam, Cina dan India Dalam Aspek Sosial.
 3. Tamadun Islam di India: Sejarah, Institusi Sosial Serta Sains dan Teknologi
 4. Penerapan Nilai-nilai Positif Dalam Sistem Pendidikan Di Malaysia. Ke Arah Pembinaan Tamadun Malaysia
 5. Penerapan Nilai-nilai Murni Dalam Pendekatan Islam Hadhari Yang Menyumbang Kepada Pembangunan dan Kemajuan Negara.
 6. Impak dan Sumbangan Tamadun Cina Kepada Tamadun Dunia Dari Segi Ekonomi, Industri dan Perdagangan.
 7. Ciri-ciri Utama Tamadun Melayu, Seni Bina, Seni Landskap, Perubatan dan Teknologi. Bincangkan.
 8. Penekanan Pendekatan Islam Hadhari Dalam Konteks Kemajuan Sains dan Teknologi.
 9. Pengaruh Budaya Barat di Kalangan Masyarakat Islam dan Bukan Islam Serta Kesan-kesannya Terhadap Ekonomi, Pendidikan dan Sosial di Malaysia.
 10. Bagaimana sistem ekonomi Islam dapat bersaing dengan sistem ekonomi konvensional di Malaysia.
 11. Malaysia sebagai hub produk halal.
 12. Malaysia sebagai hub kewangan Islam.
 13. Dialog Antara Tamadun: Apa, Bila dan Bagaimana?
 14. Pembangunan Islam di Malaysia: 1957-2010
 15. KESAN-KESAN SERANGAN PERISTIWA 11 SEPTEMBER 2001 DI AS KE ATAS HUBUNGAN MUSLIM-NON-MUSLIM SECARA GLOBAL DAN IMPAK MASA HADAPAN.
 16. ANCAMAN GLOBALISASI TERHADAP MASYARAKAT ISLAM: SATU KAJIAN GLOBAL.
 17. MATAWANG DINAR SEBAGAI MEDIUM PERDAGANGAN NEGARA-NEGARA ISLAM: RASIONALITI DAN PRAKTIKALITI
 18. ISTILAH ALLAH BUKAN HAK MILIK EKSKLUSIF AGAMA ISLAM. BINCANGKAN.
 19. ISLAM DAN SAINS PERSEKITARAN. MEWUJUDKAN PERSEKITARAN YANG KONDUSIF UNTUK MASA HADAPAN.
 20. ISLAM MEMENTINGKAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN. BINCANGKAN.
 21. PEMAKANAN YANG BAIK, BERKUALITI LAGI HALAL PENTING UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. BINCANGKAN.
 22. Gagasan 1Malaysia dan Perspektif Islam.
 23. Bagaimana Mengatasi Masalah Sosial?
 24. Masalah Integriti di Malaysia. Bincangkan.
 25. Rancangan Malaysia Kesepuluh dan Pembangunan Tamadun. Bincangkan.
 26. MEB, PTN dan NKRA Dari Perspektif Tamadun. Bincangkan.
 27. Business Ethics Index (BEI) dan Impak Kepada Peradaban. Bincangkan!

Monday, July 12, 2010

Menelusuri Permasalahan Pendidikan Menurut Imam Al-Ghazali
Suara Pusat Islam Universiti, UPM
9 Oktober 2009

Al-Ghazali telah menulis masalah pendidikan dalam sejumlah karangannya meskipun pendapat-pendapatnya yang terpenting dalam topik ini terdapat dalam kitab “Fatihah al-‘Ulum”, kitab “Ayyuha al-Walad” dan kitabnya “Ihya’ Ulumuddin. Orang yang mempelajari tulisan al-Ghazali tentang pendidikan dan persoalan-persoalannya akan mendapati bahawa al-Ghazali telah mengutarakan suatu konsep pendidikan yang sempurna, lengkap dan konkrit. Al-Ghazali menggambarkan tujuan pendidikannya sesuai dengan pandangan hidupnya dan nilai-nilai yang terkandung di dalam falsafah hidupnya. Kemudian dia meletakkan method ilmu yang menurut pendapatnya sesuai bagi tujuan dan sasaran pendidikannya. Maka dia memperkenalkan pembahagian ilmu, diberikan nilainya dan diterangkan faedah-faedahnya bagi murid-murid. Kemudian menyusun dan mengaturnya mengikut kepentingan dan manfaatnya. Kemudian diterangkan dasar-dasar yang harus dilalui oleh guru sesuai dengan ilmu-ilmu itu pada waktu melaksanakan tugas mengajar dan mendidik supaya dapat menjalankan tugas ini dengan jalan yang paling sempurna.

Minatnya mengkaji bidang pendidikan mula tercetus setelah beliau berguru dengan beberapa orang tokoh seperti Ali bin Ahmad Al-Radhkani Ibn Nasr al-Ismaili dan Imam Haramain Abi al-Ma’ali al-Juwaini. Al-Ghazali memberikan perhatian yang besar terhadap ilmu dan hal mengajar, kepercayaannya yang kuat bahawa mengajar secara benar adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah serta kebahagian dunia dan akhirat.

Al-Ghazali telah mengangkat darjat guru-guru yang soleh di mana beliau berkata “Wujud yang paling mulia di permukaan bumi ini ialah jenis manusia. Dan bahagian yang paling mulia daripada hakikat manusia ialah hatinya. Guru bekerja membersihkan dan mengiringinya dekat kepada Allah. Di satu pihak, mengajarkan ilmu itu adalah ibadah kepada Allah dan di pihak yang lain merupakan sebesar-besar jabatan khilafah Allah. Oleh kerana itu maka sesungguhnya Allah menolong hati orang alim terhadap ilmu yang merupakan salah satu sifatNya yang paling khusus. Ia juga laksana bendahara bagi jiwa yang disimpannya.” Tujuan pendidikan menurut al-Ghazali adalah kesempurnaan manusia di dunia dan akhirat. Manusia itu akan sampai kepada kesempurnaan sebab manusia itu mendapatkan keutamaan melalui ilmu pengetahuan. Keutamaan itulah yang membuatkan manusia itu bahagia di dunianya dan pendekatannya kepada Allah yang menyebabkan dia bahagia di akhiratnya. Dia berpendapat ilmu itu sendiri secara mutlak adalah kemuliaan yang tertinggi. Oleh kerana itu dia memandang, menghasilkan ilmu merupakan sasaran pendidikan kerana ilmu mempunyai nilai tertentu kerana kedapatan di dalamnya kelazatan dan sesuatu yang mengenyangkan. Konsep pendidikan al-Ghazali menekankan aspek-aspek keagamaan dan keakhlakan. Malahan beliau tidak lupa menekankan kepentingan berbagai urusan dunia iaitu budaya dan bekal hidup dan juga aspek-aspek yang mempunyai nilai-nilai manafaat. Al-Ghazali telah menekankan tiga perkara pokok sebagai asas bagi pendidikan, antaranya ialah:

1. Tentang kelebihan ilmu.

2. Tentang penjenisan ilmu dan asas kurikulumnya.

3. Tentang kelebihan ilmu.

4. Tentang penjenisan ilmu dan asas kurikulumnya.

5. Disiplin guru dan murid.

Al-Ghazali pernah menulis tentang kelebihan ilmu keutamaan dan kepentingannya. Katanya: “. . . Ilmu yang paling utama ialah ilmu yang berguna dan bermanafaat terhadap agama, iaitu yang dapat menghantar anda menuju ketakwaan kepada Allah, membuka kesedaran anda untuk menyaksikan aib yang terdapat dalam dirimu. Memperdalamkan makrifat terhadap ibadah kepada tuhanmu. Mengurangi hasratmu yang berlebihan terhadap cacat cela segala macam amal perbuatanmu sehingga anda dapat menjaga jangan sampai terulang lagi perbuatan yang buruk itu, malah membuat anda lebih waspada dan berhati-hati terhadap godaan syaitan dan cara tipu dayanya.” Al-Ghazali juga menegaskan bahawa hakikat ilmu yang sebenarnya ialah yang mengandungi suatu pengertian hingga orang yang mencari ilmu dapat melihat hubungan ghaib antara manusia dan Maha Pencipta yang menjadikannya kemudian hendaklah seluruh jiwaraga mengabdi diri dengan penuh rasa takut dn khusuC kepada Allah. Sikap fikiran seperti ini harus dipelajari kerana ia akan membawa rasa tawaduk dan dapat menangkis sifat sombong dan angkuh. Al-Ghazali membahagikan ilmu-ilmu itu kepada tiga himpunan besar.

Ilmu-ilmu yang dicela ialah ilmu yang tidak dapat diharapkan manfaatnya di dunia dan di akhirat, umpamanya ilmu sihir, ilmu nujum dan ilmu ramalan. Al-Ghazali menjelaskan sebab-sebab ilmu ini dicela, iaitu sebab pertama: Ilmu ini kadang-kadang membahayakan pemiliknya atau membahayakan lain. Sihir misalnya seringkali dipergunakan untuk memecahkan di antara kaum kerabat dan sahabat taulan. Sebab kedua, kadang-kadang ilmu itu membahayakan pemiliknya seperti ilmu nujum yang dibahagikan oleh al-Ghazali ke dalam dua bahagian, iaitu : Ilmu nujum yang berdasarkan hitungan atau astronomi. Beliau berpendapat ilmu ini tidak tercela. Keduanya ilmu nujum berdasarkan mencari keterangan iaitu astrologi dan tukang ramal yang meramalkan sesuatu dengan petunjuk bintang. Astrologi dicela oleh syarak kerana kadang-kadang menyebabkan manusia ragu-ragu mengenai Allah sehingga mereka kufur kepada Allah. Sebab ketiga: Kadang-kadang menyelami sebahagian ilmu-ilmu itu tiada faedahnya, kerana itulah ia menjadi ilmu yang tercela. Kadang-kadang dalam membahaskan pelajarannya menjurus ke arah kekufuran kepada Allah. Ilmu-ilmu ini ialah seperti ilmu metafizik. Ilmu-ilmu yang terpuji secara mutlak pula ialah pelajaran-pelajaran agama dan ibadat yang merangkumi segala aspek. Ilmu-ilmu itu membawa kepada kebersihan jiwa dan membersihkannya daripada kekotoran dan membantu mengetahui kebaikan dan mengamalkannya. Ia juga mengajarkan manusia cara-cara berusaha dan mendekatkan diri manusia untuk menghadapi dunia yang terakhir yang merupakan dunia yang kekal. Ilmu-ilmu yang di antaranya mempunyai tingkat terbatas ialah ilmu-ilmu yang bila dipelajari secara mendalam menyebabkan keraguan dan kebimbangan fikiran manusia dan seringkali mendatangkan kufur, misalnya sebahagian cabang-cabang falsafah seperti teologi dan sebahagian aliran ilmu Kalam.

Benarkah Sahifah Madinah Merupakan Perlembagaan Bertulis Yang Pertama Di Dunia? Satu Analisis Melalui Rujukan Kepada Buku “Sahifah Madinah: The First Written Constitution In The World” Karya Profesor Hamidullah

Amini Amir Abdullah (Ph.D)
Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan
Fakulti Ekologi Manusia
Universiti Putra Malaysia


Pendahuluan

Kertas ini membincangkan tentang satu persoalan dasar dalam karya Profesor Hamidullah,”Sahifah Madinah: The First Written Constitution In The World”, iaitu mengenai kebenaran hujahnya bahawa Sahifah Madinah adalah merupakan perlembagaan bertulis yang pertama di dunia. Beliau mendakwa, bahawa beliau tidak dapat menemui sebarang contoh perlembagaan negara yang berbeza daripada undang-undang biasa dalam bentuk tulisan sebelum zaman Rasulallah s.a.w.. Beliau berhujah bahawa tidak ada satupun daripada klasik masa lampau dalam tamadun-tamadun agung manusia menyamai tahap sebagai perlembagaan negara yang bersifat otoritatif yang digubal oleh pihak pemerintah yang berdaulat. Satu ciri asas bagi perlembagaan yang berotoritatif ialah ia digunapakai dalam sebuah negara berdaulat dan digubal oleh pemerintah yang berdaulat. Kertas ini akan membincangkan perkara ini dengan menelurusi sirah Rasulallah s.a.w. dan melihat semula fakta-fakta sejarah yang berkaitan dengannya.

Sahifah Madinah Sebagai Satu Dokumen Dan Perlembagaan Bertulis

Bangsa-bangsa bertamadun mempunyai undang-undang dan peraturan. Ia dianggap sebagai undang-undang negara atau bangsa itu untuk kerajaan dan rakyat bagi menegakkan keadilan. Undang-undang itu kebiasaannya dipanggil perlembagaan.

Rasulallah s.a.w. telah menyediakan satu dokumen (dengan bantuan para sahabatnya) membincangkan hak-hak dan kewajipan pemerintah, rakyat yang dipimpin oleh baginda dan keperluan-keperluan penting yang lain (termasuklah jaminan sosial orang-orang yang memerlukan) pada tahun 1 Hijriyyah, iaitu tahun pertama hijrah Rasulallah s.a.w. ke Madinah.

Dokumen tersebut sampai kepada kita kerana jasa dan sumbangan Ibn Ishaq dan Abu ‘Ubaid yang telah menulis semula keseluruhan dokumen ini, perkataan demi perkataan dalam karya masing-masing yang akhirnya telah dianalisa dan diteliti oleh Profesor Hamidullah.

Dokumen ini mengandungi 52 bahagian (seperti yang dijelaskan oleh Hamidullah) dan ia merupakan satu contoh bahasa perundangan dan cara penulisan dokumen perlembagaan zaman itu yang sungguh tidak ternilai. Orang-orang Kristian Eropah lebih memberi perhatian kepada kepentingan dokumen ini berbanding para sejarawan Muslim seperti Wellhausen, Mueller, Grimme, Sprenger, Wensinck, Caetani dan Buhl.

Dalam Perjanjian 'Aqabah, baginda Rasulallah s.a.w. telah melantik 12 Muslim untuk mewakili baginda dalam 12 qabilah. Baginda telah mengwujudkan seorang ketua dalam setiap qabilah (yang dipanggil Naqib) dan satu Naqib daripada kalangan Naqib-naqib. Ini adalah satu kepintaran baginda untuk mengwujudkan pemusatan kuasa.

Setiap qabilah mempunyai kedaulatan masing-masing yang bebas dan menentukan sendiri hal-ehwal masing-masing di dalam jabatan (saqifah) mereka sendiri, dan tiada pusat organisasi majlis daerah (central municipal organisation) di dalam bandar itu. Dengan usaha para pendakwah terlatih, sejumlah bilangan orang di dalam bandar itu telah memeluk Islam dalam jangkamasa tiga tahun. Tetapi agama masih lagi berbentuk urusan domestik dan tidak mencapai sebarang status politik. Orang-orang yang berlainan agama masih tinggal dalam rumah yang sama.

Semasa Rasulallah berhijrah ke Madinah baginda menghadapi masalah-masalah seperti penentuan hak-hak dan kewajipan-kewajipannya sendiri dan penduduk-penduduk tempatan Madinah, penyediaan tempat perlindungan untuk orang-orang Muhajirin, mengwujudkan persefahaman antara orang Islam dengan orang bukan Islam di Madinah khususnya orang-orang Yahudi yang merupakan majoriti, mengwujudkan organisasi politik dan pertahanan ketenteraan di Madinah oleh kerana kewujudan pola baru demografi berbanding dengan sebelumnya dan bayaran pampasan bagi pelarian-pelarian yang mengalami kehilangan jiwa dan hartabenda akibat kekejaman Quraish Mekah.

Berdasarkan matlamat-matlamat ini baginda Rasulallah s.a.w. telah mengwujudkan satu perjanjian yang dirujuk sebagai satu kitab atau sahifah di dalam perjanjian itu sendiri beberapa bulan selepas baginda sampai di Madinah. Perjanjian tersebut nyata telah ditulis selepas baginda berunding dengan mereka yang terbabit dengan perjanjian itu.
Harus diingat bahawa undang-undang umum bagi negara Madinah iaitu surah-surah di dalam al-Quran telah dipindahkan ke dalam bentuk penulisan mengikut ia diperundangkan (diturunkan). Maknanya Al-Quran yang masih dalam proses penurunan juga adalah elemen perundangan bagi negara Islam Madinah terutamanya yang berkaitan dengan hukum hakam dan juga akhlak.

Akan tetapi seandainya ia berdasarkan perkataan dan arahan baginda sendiri, baginda mengambil sikap yang cukup berhati-hati dengan mengeluarkan arahan umum menegah ia daripada ditulis (sekurang-kurangnya di peringkat permulaan). Ini yang dikatakan sebagai Al-Sunnah. Al-Sunnah juga adalah sumber hukum dan perundangan ketika ini walaupun tidak dibukukan.

Arahan Rasulallah ini cukup penting bagi perbincangan tentang penulisan dokumen ini kerana ia adalah sebuah dokumen yang dirujuk sebagai kitab dan sahifah yang membawa maksud kod tindakan atau carta tugas-tugas. Bahkan ia adalah satu deklarasi bagi bandar Madinah sebagai negara-kota buat julung-julung kalinya dan satu langkah awal ke arah satu kod peraturan bagi bandar tersebut. Jadi, Sahifah Madinah adalah satu kod peraturan dan etika yang spesifik yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah yang mengikat rakyatnya dalam aspek kenegaraan dan kewarganegaraan.

“Perlembagaan-perlembagaan” Dalam Tamadun Manusia

Perlembagaan ialah satu sistem perundangan asas dan prinsip sesebuah kerajaan ataupun masyarakat atau satu dokumen yang menyatakan tentang perkara ini.

Ur-Nammu (2113-2096 S.M) ketua Negara Ur zaman kuno (dalam tamadun Mesopotamia) telah menggubal kod undang-undang (code of laws) yang pertama di dunia. Zaman Ur-Nammu mencakupi zaman perkembangan tamadun awal manusia iaitu selepas zaman Paleolitik, Neolitik dan zaman Logam.

Hammurabi (1792-1750 S.M.) telah menggubal satu set undang-undang yang lebih lengkap daripada Ur-Nammu kerana ia mencakupi aspek undang-undang jenayah dan sivil. Undang-undang Hammurabi bukanlah satu dokumen bertulis, akan tetapi prinsip undang-undang tersebut yang mencakupi prinsip-prinsip pengaduan, penghukuman, penghakiman dan pembalasan diukir pada satu binaan seperti tiang untuk diuar-uarkan kepada masyarakat awam tentang hak dan kewajipan mereka. Seperkara lagi, konsep hukuman balas sudah kedapatan dalam undang-undang ini. Tulisan undang-undang ini adalah dalam bentuk piktografik iaitu dalam bentuk simbol.

Dinasti Thinite diasaskan oleh Raja Menes (3100 S.M.) dalam tamadun Mesir Kuno. Walaupun tamadun Mesir maju dalam bidang sains dan teknologi dan mempunyai sistem pentadbiran yang baik, tiada satu perlembagaan negara yang komprehensif boleh ditemui. Karya Ptahhotep, salah seorang menteri utama Firaun yang berjudul “The Maxims of Phtahhotep” (terjemahan) bukanlah sebuah perlembagaan tetapi lebih merupakan karya sastera yang berbentuk nasihat.

Dalam tamadun Lembah Sungai Indus (bermula tahun 2500 S.M.), pemerintahnya mempunyai struktur pemerintahan berpusat yang sistematik. Seharusnya mereka mempunyai undang-undang untuk mengawal struktur kelas masyarakat yang kompleks. Apatah lagi mereka mempunyai kecenderungan dalam aspek pemerintahan teokrasi.

Dalam tamadun China, semasa pemerintahan Dinasti Chou (1027 - 256 S.M.), sudah kewujudan undang-undang yang diamalkan dalam sistem feudalnya. Bahkan terdapat berbagai jabatan yang mengawasi pelbagai bidang dalam pentadbiran negara.

Sistem demokrasi dalam tamadun Yunani memungkinkan kewujudan sebuah perlembagaan. Perbincangan yang mendalam tentang soal hak-hak rakyat , kewajipan pemimpin dan warganegara menunjukkan bahawa negara dalam tamadun Yunani semasa pemerintahan Solon (dilantik sebagai Ketua Kehakiman pada tahun 594 S.M.) kemungkinan telah menggubal undang-undang dan perlembagaan yang unik.

Dalam tamadun Rom terdapat satu badan khas yang menilai rang undang-undang yang telah diluluskan oleh Centuriate Assembly Hall. Undang-undang pertama Rom dikenali sebagai The Twelve Tables (450 S.M.) yang dipaparkan kepada rakyat. Ia terpahat di atas 12 kepingan kayu. Kanun Justinian pula adalah satu himpunan semua undang-undang Rom yang telah dikumpulkan antara tahun 528 – 534 Masehi. Walaupun demikian, undang-undang Rom adalah merupakan rujukan utama sistem perundangan moden yang menampilkan satu prinsip utama iaitu seseorang tidaklah dianggap bersalah kecuali dibuktikan di mahkamah sebagai bersalah.

Penolakan Hamidullah Terhadap Teks-teks Terdahulu Sebagai Perlembagaan Bertulis

Profesor Hamidullah berhujah bahawa apabila sesuatu peraturan negara atau masyarakat itu dihimpunkan dalam bentuk tulisan maka ia dipanggil buku-buku (books). Menurut beliau lagi:

“Perkataan Bible dan Scripture bererti buku. Buku Yasa karya Chingiz Khan boleh juga bererti "buku" (dan dalam zaman Turki Moden, kata infinit yazmak bermakna menulis). Kitab suci al-Quran kita dipanggil "Kitab Allah". Buku Shu-king yang ditulis oleh Confucius juga bermakna buku.”

Profesor Hamidullah mendakwa bahawa beliau tidak menjumpai sebarang contoh perlembagaan negara yang berbeza daripada undang-undang biasa dalam bentuk tulisan sebelum zaman Rasulallah s.a.w.. Maksud Hamidullah di sini ialah:

i. Tiada satu perlembagaan negara bertulis yang beliau jumpai sebelum daripada zaman Rasulallah s.a.w..

ii. Kalaupun ada perlembagaan bertulis sebelum zaman Rasulallah s.a.w., ia adalah undang-undang biasa bagi sesuatu masyarakat ataupun negara.

Beliau menolak beberapa teks dan karya masa lampau sebelum zaman Rasulallah s.a.w. sebagai perlembagaan bertulis; antaranya:

1. Teks Manu Smirti (500 B.C.). Dianggap oleh Hamidullah sebagai teks yang membicarakan tugas-tugas seorang raja,

2. Teks Artha Sastra (ilmu politik) ditulis oleh Kautilya (300 B.C.). Teks ini tidak diulas oleh Hamidullah tetapi dipercayai adalah salah satu karya sains politik.

3. Buku-buku Aristotle yang ditulis kira-kira pada masa yang sama mengandungi triti-triti yang lengkap. Aristotle telah menceritakan perlembagaan-perlembagaan 158 di dalam karyanya yang kontemporari City-States di dalam banyak negara termasuklah India. Menurut Hamidullah, Daripada monograf-monograf Aristotle ini, hanya perlembagaan Athens yang dapat sampai kepada kita. Ia ditemui di atas papyrus di Mesir beberapa tahun yang lalu dan telah diterbitkan pada tahun 1891. Ia juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa lain.

Dalam penolakan Hamidullah terhadap karya di atas sebagai satu perlembagaan bertulis, beliau berhujah bahawa karya-karya di atas sama ada berbentuk buku teks atau buku nasihat kepada putera-putera raja atau berbentuk catatan-catatan sejarah mengenai perlembagaan-perlembagaan bagi tempat-tempat tertentu. Tiada satupun daripada karya-karya ini menyamai tahap sebagai perlembagaan negara yang bersifat otoritatif yang digubal oleh pihak pemerintah yang berdaulat.

Tiga perkara yang ditekankan oleh Hamidullah dalam penolakan beliau itu, iaitu:


1. Karya yang ditolak oleh beliau sebagai perlembagaan bertulis bukanlah perlembagaan sebenar.

2. Karya tersebut tidak bersifat otoritatif sepertimana yang sepatutnya terdapat dalam perlembagaan sebenar sepertimana yang termaktub dalam definisi perlembagaan.

3. Karya tersebut tidak digubal atau diperakukan oleh pemerintah yang berdaulat yang dipilih oleh rakyat secara sah.

Walau bagaimanapun, Hamidullah tidak membincangkan beberapa undang-undang bertulis ataupun perlembagaan yang diterimapakai bagi tamadun-tamadun terdahulu seperti kod Undang-undang Ur-Nammu, Undang-undang Hammurabi, Undang-undang Dinasti Chou, Perlembagaan Solon dan Undang-undang The Twelve Tables dalam tamadun Rom.
Walaupun perkara ini tidak dibincangkan oleh Hamidullah, saya percaya ianya bukanlah perlembagaan bertulis yang komprehensif seperti Sahifah Madinah. Ada di antaranya kod peraturan dan kemungkinan juga perlembagaan yang tidak bertulis tetapi satu dokumen lengkap yang menentukan perjalanan negara.

Maka, Sahifah Madinah sebagai satu perlembagaan bertulis yang komprehensif yang pertama di dunia tidaklah dapat kita nafikan seperti yang telah diungkapkan oleh Profesor Hamidullah.

Kesimpulan

Ternyata dakwaan Profesor Hamidullah mengandungi kebenarannya bahawa teks atau dokumen bertulis yang ada pada beliau (Sahifah Madinah) adalah teks/perlembagaan bertulis yang pertama di dunia. Ini berdasarkan kepada beberapa alasan konkrit.

Pertama, Sahifah Madinah bukanlah set undang-undang sivil atau jenayah per se, tetapi satu set perlembagaan lengkap. Harus diingat, undang-undang jenayah dan sivil Islam dirujuk oleh Nabi kepada Al-Quran dan budibicara kenabiannya seperti yang terkandung dalam Al-Sunnah. Kedua, golongan majoriti iaitu orang-orang Yahudi yang jumlahnya antara 5000-10000 orang dalam negara kota Madinah mengiktiraf perlembagaan tersebut. Orang-orang Islam pula sebulat suara menerimapakainya. Ketiga, Perlembagaan Madinah sudah tertulis dalam bentuk yang lengkap kerana pengalaman dan kebolehan para sahabat Nabi menulis di samping wujudnya larangan penulisan hadis. Larangan penulisan Hadis tidaklah menjejaskan Sahifah ditulis. Keempat, natijah daripada penggubalan Sahifah Madinah telah membawa kepada terpeliharanya kedaulatan negara kota Madinah, keamanan daripada pencerobohan musuh dan tertegaknya kepemimpinan Nabi Muhammad s.a.w.. sebagai ketua negara dan negarawan ulung. Kelima, Sahifah Madinah diterimapakai oleh semua masyarakat dan warganegara yang berbilang bangsa dan agama dalam kedaulatan negara Madinah.

Untuk kajian-kajian mendatang, eloklah juga diperluaskan perbandingan Sahifah Madinah dengan perlembagaan-perlembagaan awal manusia yang terlebih dahului digubal seperti Kod Undang-undang Ur-Nammu, Undang-undang Hammurabi, Undang-undang Dinasti Chou, Perlembagaan Solon dan Undang-undang The Twelve Tables dalam tamadun Rom.

Nostalgia

Nostalgia
YB Yang Bijak