Profil Diri

My photo
Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia
Seorang penjawat awam, telah berumahtangga dan beristeri. Menyukai respons orang ramai terhadap hasil penulisan dan berkongsi ilmu, pengetahuan dan pengalaman. Bercita-cita besar dan mempunyai tujuan hidup yang futuristik. Ingin melihat Malaysia menjadi negara maju sebelum tahun 2020 dan rakyat Malaysia tersohor di persada antarabangsa. Ingin melihat agama Islam dan umat Islam melonjak naik.

Intro

Assalamualaikum dan Salam 1Malaysia,

Manfaatkan Blog ini untuk tujuan pembelajaran dan penambahan ilmu pengetahuan.

KELAB KENEGARAAN MALAYSIA, TITAS DAN HUBUNGAN ETNIK

Saturday, July 10, 2010

KENAPA ESQ HARAM?

HUJAH-HUJAH DAN KAJIAN DATUK MUFTI WLlAYAH PERSEKUTUAN


ESQ dan FAHAM LIBERALISME


ESQ (Emotional Spiritual Quotion) adalah sebuah Kursus Kepimpinan dan Pengurusan yang diasaskan oleh Ary Ginanjar Agustian di bawah Syarikat ESQ Leadership Center berpusat di Jakarta.

Sekarang ini telah dikembangkan ke Malaysia melalui penubuhan beberapa pusat di

Selangor, Pulau Pinang, Johor dan Kelantan.

Kandungan kursus ini termuat dalam buku karangan Ary

Ginanjar Agustian yang berjudul “Rahsia Sukses Membangun

Kesedaran Emosi dan Spiritual ESQ”. (Lampiran A). Tentang latar diri

penulisnya mengikut catatan di halaman akhir buku ini, ia lahir pada 24

Mac 1965 di Bandung, Indonesia. Beliau mendapat pendidikan di STP

Bandung, Univesitat Udaryana, Bali dan Tafe College, Adelaid, South

Australia. Tiada asas pengajian Islam secara formal, namun

mendakwa belajar agama secara sendiri melalui metod “kemerdekaan

berfikir” (Lihat Lampiran A-1).

Buku ESQ ini sekalipun merupakan sebuah buku yang

membicarakan tentang latihan kepimpinan dengan latar belakang

pendidikan pengarangnya yang bukan daripada pengajian Islam,

namun ianya penuh dengan perbincangan tentang perkara-perkara

yang sangat mendasar dalam Islam seperti rukun iman, rukun Islam,

- 32 -

tauhid, mukjizat dan sebagainya. Di sana-sini penuh dengan ayat-ayat

Quran dan Hadis di selang seli dengan pendapat pemikir-pemikir kafir

dari Barat. Penggunaan ayat-ayat Quran dan Hadis dibuat secara

bebas sesuai dengan metods pengajian agama beliau yang dinamakan

“kemerdekaan berfikir”. Walaupun pada zahirnya buku ini sebuah buku

latihan kepimpinan namun ianya juga merupakan sebuah buku agama,

memandangkan sebahagian besar perbahasannya adalah berkaitan

agama.

Di Malaysia terdapat undang-undang tauliah bagi mengawal

pengajaran agama, dikenakan terhadap sesiapa yang ingin mengajar

agama walaupun ia memiliki ijazah dalam bidang pengajian Islam.

Tetapi peraturan seperti ini tidak wujud di Indonesia disebabkan

undang-undang negara yang berbeza. Namun jika pihak berkuasa

agama di Malaysia tidak berhati-hati, undang-undang kawalan ini dapat

ditembusi dengan mudah dengan berselindung di sebalik platform lain,

seperti “leadership training” dan sebagainya; khususnya dari negara

yang perkembangan faham liberalnya berlaku dengan begitu dahsyat

sekali seperti yang dipaparkan sebelum ini. Dalang disebalik gerakan

ini sudah tentu akan berusaha mengembangkannya ke Malaysia

dengan menggunakan pelbagai cara, memandangkan negara ini

merupakan harapan umat bagi kebangkitan semula Islam di zaman ini.

Penyelidikan ini akan melihat sejauh manakah unsur-unsur liberalisme

diserapkan dalam “ESQ Leadership Training” melalui penelitian

terhadap buku yang disebutkan cetakan ke 39 Oktober 2001.

Pengarang buku ini seolah-olah ingin memberitahu pembacanya aliran

Islam yang beliau anuti dengan menyatakan metod pengajian

agamanya sebagai “kemerdekaan berfikir”. Faham liberalnya ini

terserlah dengan jelas apabila kita membaca lembaran “Dari Penulis”

dan “Ucapan Terima Kasih”. Dalam ruangan “Dari Penulis” beliau

menyatakan : “Cara pandang Enka Ainun Nadjib yang begitu moderat

dan pluralis, tanpa kehilangan karakter dalam memandang agama

- 33 -

dalam puisinya di bawah ini. Kiranya mampu mempresentasikan apa

yang juga saya rasakan kini”. Beliau lalu memetik puisi tersebut :

“ Jika dalam buku ini ada Rukun Iman, Rukun Islam dan Ihsan, Bukan

bererti eksklusivisme aliran atau agama tapi keinginan untuk

menyampaikan kebenaran “. (hlm. 20). Dengan menolak

eksklusivisme bermakna ia menganut aliran infklusif yang menyamakan

semua agama. Dalam lembaran “ucapan terima kasih” beliau

menyampaikan penghargaan tinggi kepada dua tokoh utama Islam

Liberal di Indonesia : “Prof. Dr. Shafi’i Maarif, pemimpin umat yang

sangat saya kagumi”; Prof. Dr. Nurcholish Madjid (alm), Cendekiawan

Muslim yang arif bijaksana yang telah memberikan dukungannya yang

sangat berharga.” (hlm. 22)

SQ (Kecerdasan Spiritual) dan God Spot

Kedua-duanya merupakan topik penting dalam ESQ. SQ ditemui oleh

Danah Zohar dan suaminya Ian Marshall dari Harvard University dan

Oxford University. Bidang kajian mereka ialah Philosiphy, Religion &

Psychology. Sementara God Spot pula di temui oleh ahli saraf VS

Ramachandran dan lainnya dari California University. Ditegaskan

bahawa “Pada God Spot inilah sebenarnya terdapat value manusia

tertinggi (the ultimate meanings) (hlm. 44).

Pertamanya : Bagaimanakah konsep yang dihasilkan orang kafir dalam

hal yang berkaitan metafizik dan kerohanian ini boleh diterima sebagai

pegangan Muslim? Kemudian diabsahkan pula dengan ayat Quran dan

Hadis :

Namun bagi kaum liberal, perkara ini tiada masalah kerana semuanya

sama menuju kepada satu tuhan. Bahagian kulit buku “Fiqh Lintas

Agama” diletak gambar rajah bulatan yang di dalamnya terdapat

lambang semua agama dengan lambang cahaya yang dijuruskan ke

bulatan tengah sebagai lambang satu tuhan.

- 35 -

Keduanya : God Spot. Memandangkan istilah ini lahir daripada orang

bukan Islam, maka “God” itu bermaksud sama ada “Yahweh”, “Father”,

“Jesus”, “Brahma”, “Vishnu”, “Shiva” dan sebagainya. Dengan itu

konsep “God Spot” adalah jelas syirik dan kufur.

6.4 Suara Hati. Ary Ginanjar banyak sekali menggunakan konsep “suara

hati” sebagai sumber rujukan dalam menentukan baik buruk sesuatu

dan menggunakan konsep ini untuk mentafsir ayat-ayat Quran

(Lampiran A-2). Pertamanya, konsep “suara hati” adalah merupakan

ajaran Kristian. Saya perturunkan di sini tulisan Prof. Dr. Franz Magnis,

Susena SJ, ahli teologi kelahiran Jerman yang menetap di Indonesia

dalam buku “Menembus Batas Tradisi” :

“Dr. Banawiratma dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta,

membandingkan dengan tepat faham inklusif Nurcholis Madjid dengan

faham”kristen anonim” Karl Rahner (1904 -1484), barangkali ahli teologi

katholik terbesar abad ini ..... Maksud Rahner, di luar gereja yang

kelihatan ada banyak sekali orang baik-baik yang sama sekali tidak ada

kaitan dengan gereja dan tidak juga mahu masuk gereja – tetapi

mereka berada dalam liputan rahmat illahi dan dengan demikian

seakan-akan tanpa mengetahuinya sendiri secara “anonim” merupakan

- 36 -

orang Kristen dalam arti : dekat pada Yesus. Sejak di tahun 1965,

Gereja Katolik dalam Konsili vatikan 11, secara resmi, tanpa tedang

aling-aling menyatakan (dalam konstitusi ‘Lumen Sentium’ nr. 16:

bahawa juga mereka yang tidak dibabtis dapat diselamatkan asal

mereka hidup menurut suara hati mereka, istilah ‘Kristian anonim

tidak diperlukan lagi ..... “ (hlm. 175).

Adalah jelas konsep “suara hati ... merupakan ajaran Kristian yang cuba

disebarkan di kalangan peserta kursus ini. Ini terbukti apabila “suara

hati” diulang sebanyak 93 tempat dan merupakan istilah yang paling

banyak digunakan dalam bukunya ini.

Keduanya, umat Islam disuruh mengikut apa yang diwahyukan kepada

Nabi Kita Muhammad SAW, iaitu Quran dan Sunnah (Huud:109), juga

jalan para Ambiyaa’ dan Solihin (Luqman : 15). Inilah dia kaedah

tarbiah para sahabat serta para ulama yang mengikut jalan mereka.

Hatta para ulama sufi yang telah terbentuk jiwa taqwa mereka juga

menegaskan segala peri laku, hal-ehwal dan gerak hati mereka perlu

dinilai mengikut ukuran Quran dan Sunnah Al – Junaid menyatakan

“mazhab kita ini terikat dengan prinsip Quran dan Sunnah”. Abu Hafs

menyatakan,” Sesiapa yang tidak menilai perbuatan dan hal ehwalnya

pada setiap masa dengan ajaran Quran dan Sunnah dan tidak

memeriksa gerak hatinya (sesuai atau tidak dengan Quran dan

Sunnah) maka ia bukan daripada ahli Sufi”. Manakala Abu Sulaiman

al-Darani menjelaskan kadangkala hinggap di hati saya sesuatu

kefahaman yang terbit daripada kalangan ahli sufi. Saya memerhatinya

hingga beberapa hari, hingga saya pastikan ia disahkan oleh dua saksi

yang adil, iaitu Quran dan Sunnah”. Sekiranya suara hati menjadi

rujukan utama, ini bermakna wahyu tidak diperlukan. Tidak perlu ada

dakwah tablikh dan tazkiran di kalangan umat Islam, padahal inilah

antara ciri utama “Khaira amnah” sebagaimana ditegaskan dalam

Quran Surah Aali Imaran ayat 110’. Inilah dia jalan Islam dalam

mencari kebenaran. Manakalan “suara hati” adalah daripada ajaran

- 37 -

Kristian dan selari dengan faham pluralisme agar ia yang bercanggah

dengan Islam.

6.5 Mengingkari Mukjizat : Penulis buku ini menerima pendapat

Muhammad Husein Haikal yang mengingkari mukjizat “hissi” daripada

para Ambias’ yang banyak disebut dalam Quran dan Hadis-Hadis

“Mutawatir”. Mengingkari mukjizat adalah kufur dengan ijmak ulamak.

Ini ialah kerana keingkaran terhadap mukjizat merupakan penolakan

yang nyata terhadap nas-nas Quran yang jelas maksudnya dan “Hadis

Mutawatir”. Di halaman 159 ia memetik tulisan Haikal “....dan untuk

memperkuat kenabiannya, ia tidak perlu harus bersandar pada apa

yang dilakukan oleh mereka yang menyukai hal-hal yang ajaib”. Ia

kemudian mengulas “ Inilah petanda khusus bahawa Nabi Muhammad

SAW merupakan nabi penutup (terakhir), yang sesuai dengan

zamannya kemudian, yang begitu mengetatkan logika dan suara hati –

bukan mukjizat ajaib yang seringkali tak bisa diterima akal yang sehat

saat ini”. Inilah dia warisan pemikiran muktazilah yang dikembangkan

oleh Harun Nasution yang menyamakan mukjizat Nabi dengan

kemampuan dukun Haji Lela mengubat penyakit Aids. Dan inilah juga

pemikiran sikular yang tidak dapat menerima prinsip-prinsip agama

kecuali yang boleh dibuktikan secar saintifik. Kesilapan mereka ialah

menggunakan ukuran yang sama dalam perkara-perkara yang

berlainan tabiinya, iaitu fizik dan metafizik. Sedangkan ahli sains

sendiri membezakan antara keduanya. Albert Einstein ketika melawat

England dalam tahun 1921, telah ditanya oleh Archbishop of

Canterbury mengenai implikasi teori “Relativity”nya terhadap teologi,

beliau menjawab : “ None Relativity is a purely scientific matter and has

nothing to do with religion” (Tiada “Relatively” adalah semata-mata

perkara saintifik dan tiada kaitan dengan agama).

6.6 Mengguna dan mentafsir ayat-ayat Quran dan Hadis secara bebas

untuk disesuaikan dengan kehendak ESQ. Sebagai contoh, setelah

selesai menjelaskan kesemua maksud “The ESQ Way 165”, para

- 38 -

moderator akan membentangkan surah al-Maaidah ayat 3 (pada hari

ini, aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah

cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redakan Islam itu

menjadi agama untuk kamu). Ini membawa pengertian bahawa ayat ini

mengesahkan teori ESQ yang kebanyakan dicedok daripada teori

Barat serta diadunkan dengan teori Islam mengikut tafsiran

pengasasnya yang berfikiran liberal. Sedangkan dalam ESQ terdapat

ajaran yang menyeleweng dan kufur seperti mengingkari mukjizat

“hissi” seperti yang disebutkan sebelum ini.

6.7 Menggunakan teori Kod 19 Rashad Khalifa untuk mentafsir al-Quran.

Di halaman 192 beliau menyebut “Rasyad Khalifah (w1990M)

menurutnya – Angka 19 mempunyai rahsia yang berkaitan dengan Al-

Quran, termasuk dengan Bismillah itu sendiri ..... Inilah salah satu

kunci yang mengamankan kesucian Al-Quran yang merupakan sebuah

mukjizatnya ....”.

Rashad Khalifa adalah versi baru bagi pengasas Qadyani Mirza

Ghulam Ahmad. Dilahirkan di Mesir dalam tahun 1935, kemudian

berpindah ke Amerika dalam tahun 1959 dan mendapat status

warganegara. Beliau yang mendapat kelulusan Ph. D dalam bidang

“biochemistry” ini tinggal di Tucson, Arizona.

Rasyad Khalifa telah mendirikan kumpulan agama yang dipanggil

“United Submitters International (USI). Ia kemudian mendakwa sebagai

Utusan Tuhan (rasul) dan mengistiharkan agama baru dipanggil

“submission” yang didakwa sebagai “Islam” yang sebenar. Antara

ajarannya ialah menolah Hadis dan menganggapnya sebagai

pembohongan. Pada tahun 1974 ia mengeluarkan teori Kod – 19 bagi

mentafsir ayat-ayat Quran seperti yang disebut oleh Ary Ginanjar.

Pada 31 Januari 1990, Rasyad Khalifa telah ditikam hingga mati di

Masjid Tucson. Pembunuhnya menghilangkan diri dan tidak dapat

didakwa hingga sekarang.

- 39 -

Disini kita lihat bagaimana melalui metode “kemerdekaan berfikir” dan

sikap pluralis, Quran telah ditafsir secara bebas dengan menggunakan

teori mereka yang jelas murtad daripada Islam. Cara ini akan

mengubah ajaran Islam sepertimana yang berlaku kepada Kristian.

6.8 Sebagai kesimpulannya : ESQ daripada sudut pandangan agama,

adalah sarat dengan metode dan fikiran Liberal yang bertentangan

dengan Islam dan boleh merosakkan akidah. Lebih bahaya lagi

apabila fikiran tersebut diserap melalui platform latihan kepimpinan

yang terlepas daripada pengawasan pihak berkuasa agama. Oleh itu,

ia perlu disekat sebelum merebak menjadi penyakit “barah” yang bakal

merosakkan akidah dan syariah dan sukar di kawal lagi.
 


1 comment:

Lurhaf said...

banyak percanggahan ttg ideologi esq., macam mane bleh mufti antara negeri sendiri bercanggah pendapat., ad yang sokong ad yang x., esq masih aktif lagi sampai hari nie

Nostalgia

Nostalgia
YB Yang Bijak