Profil Diri

My photo
Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia
Seorang penjawat awam, telah berumahtangga dan beristeri. Menyukai respons orang ramai terhadap hasil penulisan dan berkongsi ilmu, pengetahuan dan pengalaman. Bercita-cita besar dan mempunyai tujuan hidup yang futuristik. Ingin melihat Malaysia menjadi negara maju sebelum tahun 2020 dan rakyat Malaysia tersohor di persada antarabangsa. Ingin melihat agama Islam dan umat Islam melonjak naik.

Intro

Assalamualaikum dan Salam 1Malaysia,

Manfaatkan Blog ini untuk tujuan pembelajaran dan penambahan ilmu pengetahuan.

KELAB KENEGARAAN MALAYSIA, TITAS DAN HUBUNGAN ETNIK

Thursday, January 7, 2010

Etika dan Akhlak Dalam Kehidupan


Etika dan Moral Dalam Ekonomi
Dr, Amini Amir Abdullah
Pusat Islam Universiti Putra Malaysia
Dan Fakulti Ekologi Manusia
Universiti Putra Malaysia

Pengertian Etika, Moral Dan Akhlak
Akhlak secara umum adalah sistem akhlak atau tingkahlaku manusia yang bersumberkan asas wahyu atau syarak.
Moral itu didefinisikan sebagai ”ajaran atau pegangan tentang buruk baik sesuatu perbuatan (kelakuan, kewajiban dan lain-lain), sikap atau cara berkelakuan yang berasaskan atau yang diukur dari segi baik atau buruk sesuatu akhlak... berkaitan dengan apa yang betul atau adil”.[1] Moral secara umumnya dapat dikatakan sebagai satu cara atau berbagai-bagai cara untuk melihat dan mempersoalkan berbagai-bagai isu berhubung dengan perbuatan ataupun tingkah laku.[2] Moral itu dikatakan subjektif sifatnya kerana ia berbeza dalam sesuatu budaya ataupun tamadun.
Maksud etika pula ialah sistem tingkah laku manusia yang bersumberkan sesuatu yang berautoriti. Kamus Dewan mendefinisikan etika sebagai 1. Ilmu berkenaan prinsip-prinsip akhlak atau moral. 2. Prinsip moral (atau akhlak) atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan (persatuan, pekerjaan dan lain-lain).[3]

Moral biasanya disamaertikan dengan etika sepertimana pendapat yang dikemukakan oleh pemikir Barat antaranya Peter Badz dalam bukunya “Ethics And Belief.“ Katanya, ”. . . Moral dan etika selalunya mempunyai makna yang sama. Walau bagaimanapun adalah berfaedah jika dapat dibezakan antara kedua-keduanya, sekalipun kita tidak selalu berjaya membezakannya.”

J.L. Mackie juga tidak membezakan antara moral dan etika sepertimana tulisannya di dalam buku “Ethics and Investing Right and Wrong”, iaitu :“. . . Pernyataan moral dan etika akan dapat menerangkan sesuatu itu betul atau salah atau perbuatan yang sejenis dengannya betul atau salah dan ia mampu menyediakan garis perbezaan antara kebaikan dan keburukan mengenai perbuatan kecenderungan seseorang atau sekurang-kurangnya ia dapat memajukan garis panduan yang dengannya boleh dibuat berbagai pertimbangan moral.”[4]

Ringkasnya moral dan etika rata-ratanya memberikan pengertian yang serupa dan juga mempunyai bidang dan pendekatan kajian yang hampir sama. Sekiranya kedua-dua perkataan ini digabungkan, maka moral dapatlah diertikan sebagai satu disiplin yang akan memberitahu kepada kita apakah sistem moral yang dihayati oleh satu-satu kelompok manusia tertentu, sementara etika pula mengkaji dan menganalisa dan mengkritik sistem moral tersebut.

Pada pendapat penulis, etika adalah sama maknanya dengan akhlak dalam Bahasa Arab. Jadi ‘ethic’ adalah merupakan terjemahan daripada Bahasa Arab yang bermaksud akhlak.

Jika ditinjau daripada sudut pengistilahan, istilah ‘ethic’ dan akhlak adalah sama sahaja. Tetapi konsep, gagasan, idea atau teori yang dikemukakan oleh Barat mengenai etika tidaklah sama dengan konsep akhlak Islam sama ada daripada segi teori atau praktikalnya. Oleh kerana tiada perkataan yang dapat diterjemahkan sebagai akhlak, maka penggunaan kalimah ‘ethic’ digunakan.

Kepentingan Akhlak Dalam Kehidupan Manusia

Akhlak memainkan peranan yang amat penting di dalam kehidupan manusia. Akhlak adalah sumber tindak tanduk manusia yang membawa ke arah kesejahteraan di dunia dan akhirat dan menuju kepada keredaan Allah S.W.T. Untuk mencapai hakikat ini, ilmu akhlak perlu dipelajari dan dipraktikkan. Dengan mempelajari ilmu tersebut, ia membuka mata setiap insan tentang perbezaan yang besar di antara baik dan buruk. Ianya tidak akan memberi faedah jika kita tidak berkemahuan untuk melaksanakan ajaran-ajarannya dan tegahannya.[5]

Akhlak sangat penting dan pengaruhnya sangat besar dalam membentuk perbuatan manusia dan apa sahaja daripada manusia itu sendiri, sesuai dengan pembawaan dan sifat yang ada dalam jiwanya. Tepatlah apa yang dikatakan oleh al-Ghazali dalam bukunya “Ihya’ Ulumuddin” : “Sesungguhnya semua sifat yang ada dalam hati akan lahir pengaruhnya (tandanya) pada anggota sehingga tidak ada sesuatu melainkan sesuai dengan sifat itu.” Islam adalah merupakan suatu ajaran yang baik dan benar untuk memperbaiki manusia dan membentuk akhlaknya, dan untuk mencapai kehidupan yang baik dan sempurna. Islam meletakkan akhlak di tempat yang tinggi sesuai dengan kepentingannya.

Rasulallah s.a.w. sentiasa berdoa kepada Allah S.W.T. supaya memperbaiki akhlaknya sedangkan baginda tergolong di kalangan mereka yang terbaik akhlaknya. Di dalam doa baginda, Rasulallah s.a.w. berdoa sebagaimana yang diriwayatkan oleh Saidina Ali r.a. yang bermaksud: “Tuhanku!, tunjukkanlah aku kepada akhlak yang paling baik kerana Engkau sajalah yang menunjukkan kepada akhlak yang paling baik. Jauhkanlah dariku akhlak yang buruk kerana Engkau sajalah yang menjauhkan dariku akhlak yang buruk.” Allah S.W.T. telah memuji RasulNya Muhammad s.a.w. kerana akhlaknya yang baik. Firman Allah S.W.T. yang bermaksud: “Sesungguhnya engkau berbudi pekerti yang agung.”[6] Allah S.W.T. memuji Rasulullah s.a.w. kerana baginda dapat memikul penderitaan yang ditimpa ke atas baginda oleh kaumnya sendiri lebih daripada apa yang dipikul oleh orang lain. Akhlak dan sifat Rasulallah s.a.w. menjadi pujian seperti firman Allah S.W.T. yang bermaksud: “Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulallah suri tauladan yang baik bagimu iaitu bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak mengingati (menyebut) nama Allah.”

Tujuan risalah (misi) Islam itu sendiri untuk menyempurnakan dan menyebarkan akhlak yang mulia, seperti yang disabdakan oleh Rasulallah s.a.w. yang bermaksud: “Sesungguhnya aku dibangkitkan (diutus) untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.” Islam telah mentakrifkan “Addin” dengan akhlak yang baik. Dalam sebuah hadis telah dinyatakan bahawa seorang lelaki telah bertanya Rasulallah s.a.w.: yang bermaksud: “Apakah Addin itu? Sabda Rasulallah s.a.w., akhlak yang baik.” Daripada hadis ini, menunjukkan bahawa kedudukan akhlak dalam Islam sebagai “Din” yang diutuskan kepada umat manusia seluruhnya. Akhlak merupakan roh atau jiwa yang meresapi seluruh penghidupan manusia itu sendiri. Ketiga-tiganya bergabung dalam penghayatan seorang Muslim dalam erti kata bahawa keimanannya hendaklah direalisasikan dalam pengalaman syariat dan berpaksikan akhlak. Tidak ada nilai bagi iman yang tidak disertai dengan akhlak. Islam menganggap bahawa akhlak yang baik adalah merupakan amalan yang utama yang dapat memberatkan neraca amalan kebaikan di akhirat kelak.

Orang-orang beriman selalu mengutamakan akhlak yang baik. Dalam hadis diterangkan yang bermaksud: “Ditanya orang, wahai Rasulallah!, Orang-orang mukmin yang mana yang paling baik dan utama?. Baginda menjawab: orang-orang yang akhlaknya paling baik.” Dalam ajaran Islam mereka yang dikatakan berjaya memenangi kasih sayang Rasulallah dan mendapat satu kedudukan yang hampir dengan Rasulallah pada hari kiamat kelak ialah orang-orang yang beriman dan berakhlak baik. Rasulallah s.a.w. bersabda yang bermaksud: “Sesungguhnya orang yang jahat sangat saya kasihi dan yang terdekat padaku majlisnya di hari kiamat ialah yang terbaik budi pekertinya.” Akhlak yang baik merupakan syarat untuk menghindarkan diri daripada azab neraka. Akhlak yang baik lebih tinggi nilainya jika dibandingkan dengan ibadat-ibadat sunat yang lain seperti sembahyang dan puasa. Rasulallah s.a.w. bersabda yang bermaksud: “Sesungguhnya seseorang mukmin dapat mencapai dengan budi pekertinya yang baik darjat orang yang terus menerus berpuasa dan sembahyang malam.” Dalam Islam akhlak adalah merupakan intipati segala ibadat. Tanpa akhlak, ibadat hanyalah merupakan adat resam dan geraklaku yang tidak mempunyai nilai dan faedah.” Orang mukmin yang kurang beribadat tetapi berakhlak baik akan mendapat kemuliaan di hari akhirat kelak. Sabda Rasul Allah s.a.w. yang bermaksud : “Dengan berakhlak baik, seseorang hamba Allah akan dapat mencapai di hari akhirat kelak tingkat-tingkat kemuliaan yang tinggi dan kedudukan-kedudukan yang mulia meskipun kurang ibadahnya. Dengan budi pekerti yang buruk ia akan sampai ke darjat yang paling rendah dalam neraka.”

Dengan ini, dapatlah dibuktikan bahawa akhlak Islam tidak setakat dinyatakan prinsip dan garis panduannya melalui al-Quran, tetapi penghayatannya ditunjukkan secara praktikal melalui kehidupan dan peribadi Rasul Allah s.a.w. Sayyidatuna Aishah r.a. sewaktu ditanya tentang peribadi Rasul Allah s.a.w., lalu dijawabnya yang bermaksud: “Adalah Rasulallah s.a.w. akhlaknya ialah al-Quran.”[7] Banyak terdapat ayat-ayat al-Quran yang menyentuh persoalan akhlak, sama ada memerintahkannya supaya berakhlak baik atau menegah daripada akhlak yang rendah atau keji. Di dalam al-Quran terdapat sebanyak seribu lima ratus empat (1054) ayat yang berkaitan dengan akhlak. Jumlah yang sebanyak ini meliputi hampir seperempat ayat-ayat al-Quran keseluruhannya. Oleh itu tidak dapat diragukan lagi dengan banyaknya ayat-ayat al-Quran yang menyentuh persoalan akhlak menunjukkan betapa pentingnya akhlak dalam Islam. Hal ini dapat dibuktikan kerana ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan akhlak bukan sahaja diturunkan di Mekah tetapi turut juga diturunkan di Madinah al-Munawwarah. 85

Oleh itu jelaslah bahawa akhlak adalah merupakan sesuatu yang penting pada pandangan Islam. Akhlak Islam menjiwai Tauhid dan pelaksanaan ‘ubudiyyah terhadap Allah dengan secara yang sewajarnya. Ia juga terkandung dalam peruntukan undang-undang khusus dan terperinci mengatasi gagasan etika agama yang lain. Sebagai kesimpulan, akhlak dalam Islam tidak dapat dipisahkan dengan aqidah dan syarak. Bahkan akhlak itu sendiri menjadi penentu di tahap mana keimanan seseorang itu. Oleh itu amat wajarlah Islam meletakkan akhlak pada kedudukan yang istimewa dan tinggi.

[1] Kamus Dewan Edisi Empat.
[2] G.J. Warnock, The Object of Morality, Methuen Co. LTD., London, 1973, hal. 1-10.
[3] Kamus Dewan Edisi Empat.
[4] J.L. Mackie, Ethics: Investing Right And Wrong, Cox And Wynam LTD., Great Britain, 1971, hal. 9.
[5] Abdul Jalil Hassan, Falsafah dan Pengetahuan Islam, Dewan Pustaka Dan Bahasa, Kuala Lumpur, 1973, hal. 34.
[6] Al-Quran, Surah al-Qalam, ayat 4.
[7] Imam Abi al-Hussin Muslim bin al-Hajjaj al-Qusairi (1981), Sahih Muslim, Juz 1, Darul Dakwah, Istanbul, 1981, hal. 512-513.

2 comments:

Nor :) said...

tenkiu :)
it is useful for my assingment

lay jane alice said...

Halo Setiap Satu, nama saya wanita Jane alice dari Indonesia, dan saya bekerja dengan bersatu bangsa kompensasi, dan kami telah mendengar dan juga membuat pinjaman dari perusahaan pinjaman, saya cepat ingin menggunakan media ini untuk memperingatkan seluruh Indonesia yang mencari pinjaman di internet sangat berhati-hati untuk tidak jatuh di tangan scammers dan fraudstars, ada banyak lender kredit palsu di sini di internet dan beberapa dari mereka adalah asli dan nyata, aku ingin meluncur kesaksian tentang bagaimana Tuhan menuntun saya untuk pemberi pinjaman dan Pinjaman nyata genue telah mengubah hidup saya dari rumput rahmat, setelah saya telah tertipu oleh beberapa pemberi pinjaman kredit di sini di internt, saya kehilangan banyak uang untuk membayar biaya pendaftaran, isurance, pajak, dan setelah pembayaran saya masih tidak mendapatkan saya pinjaman. Setelah berbulan-bulan mencoba untuk mendapatkan pinjaman di internet dan jumlah scammed kali uang tanpa mendapatkan pinjaman dari perusahaan mereka sehingga saya menjadi begitu putus asa dalam mendapatkan pinjaman dari online genue kredit pemberi pinjaman yang tidak akan meningkatkan rasa sakit saya, jadi saya memutuskan untuk menghubungi seorang teman saya yang baru-baru mendapat pinjaman online, kita membahas kesimpulan kita tentang masalah dan dia bercerita tentang seorang wanita yang disebut Mr Dangote yang merupakan CEO dari Dangote Pinjaman Perusahaan. Jadi saya diterapkan untuk jumlah pinjaman (Rp400,000,000) dengan tingkat bunga rendah 1,5%, tidak merawat usia saya, karena saya mengatakan kepadanya apa yang saya ingin menggunakan uang itu untuk membangun bisnis dan pinjaman saya disetujui dengan mudah tanpa stres dan semua persiapan dilakukan pada transfer kredit dan dalam waktu kurang dari 24 jam setelah pendaftaran pinjaman, sudah disimpan ke bank dan mimpi saya datang melalui. Jadi saya ingin saran yang membutuhkan genue panggilan pinjaman cepat sekarang email di Dangotegrouploandepartment@gmail.com. dia tidak tahu bahwa aku melakukan ini. Saya berdoa agar Tuhan memberkati dia untuk hal-hal baik yang telah dilakukan dalam hidup saya. Anda juga dapat menghubungi saya di ladyjanealice@gmail.com hari yang indah lebih info..

Nostalgia

Nostalgia
YB Yang Bijak